IAS 28 – שיטת השווי המאזני

 279

הנושא דיווח מגזרי בהתאם לתקן חשבונאות מספר 28 IAS מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 16 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים עם פתרונות מלאים (לצפייה באתר)

תיאור

בקורס זה אנו נלמד על התקן "IAS 28 ו-צירופי עסקים". נושא זה מחולק ל-4 שיעורים..

שיעור 1הסבר החלק התאורטי של דוחות מאוחדים, שווי מאזני והסדרים משותפים.

בשיעור זה נלמד על כל התקנים הרלוונטיים לנושא ונפתור מספר דוגמאות להמחשת הנושא והעמקת הידע.

שיעור 2 – נפתור שאלות פתוחות בנושא שווי מאזני שהתקן IAS 28 בדבר "השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות" מדבר עליו.

(בשיעור זה יש מעל ל- 20 שאלות פתוחות עם פתרונות מלאים. חלק מהשאלות עם סרטוני הסבר ללימוד החומר וכל השאר לתרגול עצמי).

שיעורים 3-5 – נפתור שאלות רב ברירה בנושא שווי מאזני בהתאם לתקן IAS 28 וצירופי עסקים בהתאם לתקן IFRS 3.

זהו שיעור חובה לכל סטודנט הניגש ל"שנת השלמה" והבחינה הסופית מכיוון שבשיעור זה אנו נכנסים לכל הפינות שהתקן דן עליהם.

(בשיעור זה יש יותר מ- 100 תרגילים עם פתרונות מלאים וסרטוני הסבר).

להלן הלינק לתקן: IAS 28

בהצלחה 🙂

יניב