בעיות במדידה בחשבונאות א' – 55316

 390

הקורס בעיות במדידה בחשבונאות א' – 55316 של האוניברסיטה העברית בירושלים מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 50 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים עם פתרונות מלאים (לצפייה באתר)

תיאור

להלן הנושאים של הקורס המקוון של בעיות במדידה בחשבונאות א' – 55316 של האוניברסיטה העברית בירושלים:
שיעור 1:
ירידת ערך נכסים – IAS 36
שיעור 2: מענקים ממשלתיים – IAS 20
שיעור 3: נכסים בלתי מוחשיים – IAS 38
שיעור 4: נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה – IFRS 5
שיעור 5: דיווח כספי לתקופות הביניים – IAS 34
שיעור 6: היוון עלויות אשראי – IAS 23

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן