054-2330-459

חשבונאות

הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15
חשבונאות למנהלים – קרית אונו
מבוא לסטטיסטיקה – בן גוריון – המחלקה לפסיכולוגיה
ניהולית א' – מכללת רופין
ביניים א' – אוניברסיטת בר אילן
בעיות מדידה ב' – מכללת רופין
בעיות מדידה א' – מכללת רופין
יסודות החשבונאות ב' – אוניברסיטת בר אילן
תשלום מבוסס מניות – IFRS 2
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9