054-2330-459

חשבונאות

מלכרים – גלד 69+תקן 5 המשולב
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה – IFRS 5
התחייבויות בגין פירוק ושיקום – IFRIC 1
חשבונאות ניהולית ב' לחשבונאים – קרית אונו