054-2330-459

חשבונאות

דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15
ביניים א' – אוניברסיטת בר אילן
בעיות מדידה ב' – מכללת רופין
בעיות מדידה א' – מכללת רופין
יסודות החשבונאות ב' – אוניברסיטת בר אילן
תשלום מבוסס מניות – IFRS 2
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9
חשבונאות ב' – אוניברסיטת אריאל
בעיות מדידה ב' – מכללת אשקלון