054-2330-459

חשבונאות

סוגיות נבחרות בתמחיר ובקרה – המכללה למנהל
חשבונאות ניהולית – קרית אונו
דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15
חשבונאות למנהלים – קרית אונו
מבוא לסטטיסטיקה – בן גוריון – המחלקה לפסיכולוגיה
ניהולית א' – מכללת רופין
ביניים א' – אוניברסיטת בר אילן
בעיות מדידה ב' – מכללת רופין
בעיות מדידה א' – מכללת רופין