054-2330-459

חשבונאות

מבוא לסטטיסטיקה – בן גוריון – המחלקה לפסיכולוגיה
ניהולית א' – מכללת רופין
ביניים א' – אוניברסיטת בר אילן
בעיות מדידה ב' – מכללת רופין
בעיות מדידה א' – מכללת רופין
יסודות החשבונאות ב' – אוניברסיטת בר אילן
תשלום מבוסס מניות – IFRS 2
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9
בעיות מדידה ב' – מכללת אשקלון
היוון עלויות אשראי – IAS 23