054-2330-459

חשבונאות

מאוחדים א' – שיטת השווי המאזני IAS 28
IAS 28 – שיטת השווי מאזני
מלכרים – תקן חשבונאות 40 החדש
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה – IFRS 5
התחייבויות בגין פירוק ושיקום – IFRIC 1