054-2330-459

חשבונאות

בעיות במדידה בחשבונאות א' – 55316 (האוניברסיטה העברית)
פיננסית א' – אוניברסיטת חיפה
יסודות החשבונאות ב – המכללה למשפט ועסקים
פיננסית א' – מכללת הדסה
חשבונאות פיננסית ב' – מכללת רופין
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים (לשמאי מקרקעין)
חשבונאות ביניים א' – בר אילן
סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865 החל מ- 2022א!
סוגיות בחשבונאות פיננסית א' 10864 – החל מ- 2021ב!
מאוחדים א' – שיטת השווי המאזני IAS 28
IAS 28 – שיטת השווי מאזני
חשבונאות ניהולית ב' לחשבונאים – קרית אונו