054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | חשבונאות פיננסית מתקדמת א' – 10867

חשבונאות פיננסית מתקדמת א' – 10867

חשבונאות פיננסית מתקדמת א' – 10867
₪390

הקורס חשבונאות פיננסית מתקדמת א' 10867 – מועבר על ידי רו"ח יניב  גוטמן מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" ומרצה לחשבונאות/מימון/ניהולית ב"מכללה האקדמית רמת גן".

הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה,  בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.

שיעור 1 – ירידת ערך נכסים - IAS 36

שיעור 2 - נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה - IFRS 5

שיעור 3 – תשלום מבוסס מניות – IFRS 2

שיעור 4 – מכשירים פיננסיים - IFRS 9/IAS 32

שיעור 5 - השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ - IAS 21

נספח א' – חזרה על הנושא "שינויים בהון העצמי"

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

יניב וצוות "רגב גוטמן"

161
1099
2187
1872
654
774
450
2044
770
594
562
627
606
1501
1871
2227
1402
1559
1387
188
1282
2079
1178
1053
426
830
991
325
491
1230
1151
652
1007
1742
2622
74
1128
916
1159
1411
883
1173
471
1356
596
1092
1418
1458
1166
93
638
831
1692
1658
574
703
561
808
666
1075
1481
887
746
307
338
570
1144
194
95
507
569
739
646
617
2095
2001
999
79
969
1134
541
871
1423
1826
691
2177
361
953
1181
2841
2616
2855
2524
66
1288
333
134
173
324
169
406
642
141
239
630
124
182
967
104
299
820
280
524
390
735
319
732
264
1491
1357
1634
1890
4554
77
529
907
1352
1229
1032
901
987
685
736
1885
453
1924
1427
732
3212
73
482
472
582
430
851
1479
2080
1519
2608
105
1624
1496
1094
1926
1624
1161
שיעור: ירידת ערך נכסים - IAS 36
הצג סרטונים
סרטון: IAS 36 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 13-14
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 15-17
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 20-22
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 23-25
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 26-29
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 30-31
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 34-36
אורך:
שיעור: נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה (IFRS 5)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 5 - חלק 1
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 2
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 3
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 4
אורך:
סרטון: IFRIC 17 - פרשנות
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 3-5
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 7-9
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 10-12
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 24-28
אורך:
שיעור: הכרת התקן ותרגול - IFRS 2
הצג סרטונים
סרטון: תשלום מבוסס מניות - הגדרות ודוגמאות 1-2
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 3-4
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 5-7
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 8-9
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמה 10
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 11-13
אורך:
סרטון: תשלום מבוסס מניות - דוגמה 14
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 15-17
אורך:
סרטון: תשלום מבוסס מניות - דוגמה 18
אורך:
סרטון: תמ"מ - שיטת השווי הפנימי - דוגמה 19
אורך:
סרטון: תמ"מ - מענק התחייבותי - דוגמאות 20-21
אורך:
סרטון: תמ"מ - בחירת הסילוק בידי העובד - דוג' 22-23
אורך:
סרטון: תמ"מ - בחירת הסילוק בידי החברה - דוג' 24-25
אורך:
שיעור: הסבר על התקן - IFRS 2
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 2 - נושא 1 - תחולה והגדרות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 2 - עסקת תמ"מ המסולקת במכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 3 - סוגי מענקים - חלק 1
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 4 - סוגי מענקים - חלק 2
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 5 - שינויים בתנאי הבשלה, ביטולים ופדיונות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 6 - שינויים בשווי ההוגן
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 7 - עסקת תמ"מ המסולקת במזומן
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 8 - עסקת תמ"מ המסולקת לפי רצון הישות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 9 - עסקת תמ"מ המסולקת לפי רצון הצד שכנגד
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 10 - מעברים מהוני להתחייבותי ולהיפך
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 11 - מסים נדחים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 12 - סוגיות במסים נדחים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 13 - עסקאות תמ"מ בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 14 - סילוק במניות של ישות בקבוצה שאינה מקבלת את הסחורות והשירותים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 15 - סילוק במזומן בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 16 - מעברים של עובדים בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 17 - שילוב בין IFRS 2 לבין IFRS 3
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 18 - הנחיה של המוסד הישראלי לתקינה
אורך:
שיעור: שאלות פתוחות - IFRS 2
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 1
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 2
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 3
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 4
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 5
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 6
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 7
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 8
אורך:
שיעור: תרגול מכשירים פיננסיים: הצגה - IAS 32
הצג סרטונים
סרטון: מכשירים פיננסיים - הגדרות
אורך:
סרטון: דוגמאות 1+2
אורך:
סרטון: סילוק מותנה + זכות פדיון דוגמאות 3+4.1
אורך:
סרטון: מחויבות חוזית - דוגמאות 4.2+5
אורך:
סרטון: מכשיר הוני - דוגמאות 6+7
אורך:
סרטון: עקרונות הצגה - דוגמאות 8-12
אורך:
סרטון: מכשיר מורכב - דוגמה 13
אורך:
סרטון: מכשיר מורכב - דוגמה 14
אורך:
סרטון: שינוי בתנאי המרה - דוגמה 15
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה (ללא הוצ' הנפקה) - דוגמה 22
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה (עם הוצ' הנפקה) - דוגמה 23
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 8
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 9
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 16 חלק א'
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 16 חלק ב'
אורך:
שיעור: הסבר על התקן - IAS 32
הצג סרטונים
סרטון: IAS 32 - נושא 1 - תחולה והגדרות
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 2 - כללי סיווג והצגה של מכשירים פיננסיים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 3 - ריבית, דיבידנדים ועלויות עסקה
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 4 - קיזוז בין נכס פיננסי להתחייבות פיננסית
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 5 - הטיפול החשבונאי במכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IFRIC 19 - נושא 6 - פרשנות: סילוק התחייבות פיננסית באמצעות מכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 7 - שילוב בין כתבי אופציה להשפעה מהותית (IAS 28)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 8 - שילוב בין כתבי אופציה לדוחות מאוחדים (IFRS 10)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 9 - הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים מורכבים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 10 - שילוב בין אגח להמרה להשפעה מהותית (IAS 28)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 11 - שילוב בין אגח להמרה לדוחות מאוחדים (IFRS 10)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 12 - איגרות חוב להמרה צמודות
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 13 - הנפקת חבילה
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 14 - סוגי חוזים על מכשירים הוניים
אורך:
שיעור: שאלות כולל צירופי עסקים ומסים נדחים - IAS 32
הצג סרטונים
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 2-3
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 12-14
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 15
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 18
אורך:
שיעור: הסבר על התקן - IAS 21
הצג סרטונים
סרטון: IAS 21 - נושא 1 - הגדרות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 2 - עסקאות במט"ח
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 3 - טעויות במטבע פעילות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 4 - שינוי במטבע פעילות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 5 - מטבע הצגה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 6 - מטבע פעילות דומה בין חברות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 7 - מטבע פעילות שונה בין חברות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 8 - מרכיבי הקרן אצל החברה המשקיעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 9 - מרכיבי הקרן הנמצאים מחוץ לחשבון ההשקעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 10 - עסקאות גידור + דוגמה בשווי מאזני
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 11 - מכירת השקעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 12 - סוגיות בשווי מאזני
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 13 - דוחות מאוחדים עם מטבע פעילות שונה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 14 - סוגיות בדוחות מאוחדים
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 15 - דוגמה מסכמת בדוחות מאוחדים
אורך:
שיעור: שאלות פתוחות - IAS 21
הצג סרטונים
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 1
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 2
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 3
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 4
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 5
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 6
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 7
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 8
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 9
אורך:
שיעור: נספח א' - שינויים בהון העצמי
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 1
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שינויים בהון העצמי + מניות באוצר (רמה פשוטה)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) + שאלה 4
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 5
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 6
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה