התחייבויות – IAS 32

 129

תקן חשבונאות בינלאומי מספר 32 בדבר מכשירים פיננסיים: הצגה מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 5 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים ענקית הכוללת 60! תרגילי מועצה ברמה הגבוהה ביותר עם פתרונות מלאים!

תיאור

בשיעור זה אנחנו נלמד על תקן חשבונאות בינלאומי מספר 32 בדבר מכשירים פיננסיים: הצגה

ליתר דיוק, אנחנו נתמקד רק בהלוואות ואיגרות חוב.

הלוואת – נכיר הלוואת בלון, הלוואת גרייס, לוח סילוקין רגיל, לוח סילוקין שפיצר, הלוואות צמודות למדד ולשע"ח.

איגרות חוב – הנפקה בפרמיה, הנפקה בניכיון, פירעון קרן בתשלומים, פירעון קרן בסוף תקופה, הוצאות הנפקה, איגרות חוב צמודות למדד ולשע"ח.

נכיר פקודות יומן, הבדלים בין ריבית נקובה לריבית אפקטיבית

נלמד להשתמש במחשבון פיננסי ונלמד את שיטת המעגלים לקיצור חישובים.

שימו לב! בשיעור זה אנו לא לומדים על מכשירים מורכבים. כדי ללמוד על מכשירים מורכבים, יש לגשת לשיעור זה.

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר "רגב גוטמן"