חשבונאות ביניים א' – בר אילן

 390

חשבונאות ביניים א' של אוניברסיטת בר אילן מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.
הקורס יש 7 שיעורים והוא מונה מעל 300 תרגילים עם פתרונות מלאים!!!
אורך הקורס הינו מעל 60! שעות של סרטוני הסבר נטו.

תיאור

להלן הנושאים של הקורס המקוון של חשבונאות ביניים א' של אוניברסיטת בר אילן.
שיעור 1: שינויים בהון העצמי – IAS 1
שיעור 2: התחייבויות (IAS 32).- איגרות חוב והלוואות
שיעור 3: הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37)
שיעור 4: התחייבויות בגין פירוק ושיקום – IFRIC 1
שיעור 5:
מסים על הכנסה – IAS 12
שיעור 6:
חכירות – IFRS 16

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן