סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865

 390

סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.
הקורס מונה 4 שיעורים. ויש בו כ- 250 תרגילים עם פתרונות מלאים!
אורך הקורס הינו כ- 50 שעות של סרטוני הסבר.

תיאור

להלן הנושאים של הקורס המקוון סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865:

שיעור 1 – מסים על הכנסה (IAS 12) – כ- 70 תרגילים.
שיעור 2 – ירידת ערך נכסים (IAS 36) – כ- 60 תרגילים.
שיעור 3: נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה (IFRS 5) – כ- 60 תרגילים
שיעור 4: הטבות לעובדים (IAS 19) – כ- 60 תרגילים
שיעור 5: הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37)
מענקים ממשלתיים (IAS 20)
אירועים שלאחר תקופת הדיווח (IAS 10)

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן