054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10

דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10

דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
₪249 ל-120 ימים

דוחות כספיים מאוחדים (IFRS 10) הוא אחד התקנים השייכים לצירופי עסקים - IFRS 3.
למעשה בנושא צירופי עסקים, ישנם מספר תקנים השייכים לנושא זה:
IFRS 10 - דוחות כספיים מאוחדים
IFRS 3 - צירופי עסקים
IAS 28 - השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות
IAS 27 - דוחות כספיים נפרדים
IFRS 11 - הסדרים משותפים
IFRS 12 - גילוי של זכויות בישויות נפרדות
הקורס מחולק ל- 2 שיעורים:
שיעור 1 - נלמד על כל החלק התאורטי של צירופי עסקים ונדבר על כל התקנים לעיל.
שיעור 2 - תרגול הנושא דוחות מאוחדים (IFRS 10) - ישנם 10 סרטוני תרגול ל- 10 שאלות גדולות, וישנן עוד 10 שאלות פתוחות ושאלות אמריקאיות לתרגול עצמי.

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר

273
516
812
574
856
700
1090
1109
1458
1008
1494
874
1242
1495
664
112
1501
2295
2888
2683
1754
1861
2443
1894
1053
2804
249
שיעור: שיעור 1 - חלק תאורטי על צירופי עסקים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 2 - שליטה
אורך:
סרטון: נושא 3 - דרישות הטיפול החשבונאי
אורך:
סרטון: נושא 4 - תהליכי איחוד לדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 5 - מוניטין וסעיף העודפים (לפני ואחרי הרכישה)
אורך:
סרטון: נושא 6 - זשמ"ש לפי שווי הוגן וירידת ערך מוניטין
אורך:
סרטון: נושא 7 - מוניטין שלילי ותמורה שהועברה
אורך:
סרטון: נושא 8 - עסקאות בין-חברתיות
אורך:
סרטון: נושא 9 - התאמות לשווי הוגן (עודפי עלות)
אורך:
סרטון: נושא 10 - איחוד דוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקאות בין-חברתיות בדוח רוו"ה
אורך:
סרטון: נושא 12 - שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: נושא 13 - שווי מאזני עם רט"מים
אורך:
סרטון: נושא 14 - עסקאות משותפות
אורך:
שיעור: שיעור 2 - תרגול - דוחות מאוחדים IFRS 10
הצג סרטונים
סרטון: תרגול שאלה 1 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 7 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10 - IFRS 10
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל