054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10

דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10

דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
₪490 ל-120 ימים

דוחות כספיים מאוחדים (IFRS 10) הוא אחד התקנים השייכים לצירופי עסקים - IFRS 3.
למעשה בנושא צירופי עסקים, ישנם מספר תקנים השייכים לנושא זה:
IFRS 10 - דוחות כספיים מאוחדים
IFRS 3 - צירופי עסקים
IAS 28 - השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות
IAS 27 - דוחות כספיים נפרדים
IFRS 11 - הסדרים משותפים
IFRS 12 - גילוי של זכויות בישויות נפרדות
הקורס מחולק ל- 7 שיעורים:
שיעור 1 - נלמד את הבסיס על החלק התאורטי של צירופי עסקים ונדבר על כל התקנים לעיל.
שיעור 2 - נלמד לעומק על התקן IFRS 10, כולל מניות בכורה, אופציות, החזקה לצדדים, החזקה בשרשרת, רכישה במהופך ועוד.
שיעורים 3-5 - תרגול שאלות רב ברירה בכל הנושאים שלמדנו בסיכום על התקן.
שיעורים 6-7 - תרגול שאלות פתוחות על כל הנושאים שלמדנו בסיכום על התקן. מדובר על שאלות מועצה או שאלות ברמת מועצה, הרמה הגבוהה ביותר!

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר

77
516
812
574
856
700
1090
1109
1458
1008
1494
874
1242
1495
664
273
652
601
158
705
2957
1126
332
2394
1069
330
1117
352
698
393
282
575
319
406
303
705
1299
1047
1607
364
537
572
528
346
863
381
1142
623
457
181
298
404
342
862
985
702
261
322
472
915
823
415
257
305
220
705
631
1034
641
612
676
1241
1093
841
375
66
658
566
299
460
506
250
336
259
263
214
239
282
299
270
199
203
243
129
399
456
362
428
234
166
592
352
365
421
501
247
423
348
272
426
321
401
692
301
374
329
286
196
86
1035
2089
687
568
555
520
1043
256
715
458
769
454
928
202
536
655
961
615
427
610
485
822
646
603
391
549
477
309
94
1491
1372
216
321
717
543
348
296
321
1384
633
517
296
333
329
326
541
199
578
767
353
454
350
380
906
713
92
1501
2295
2888
2683
1754
1861
2443
1894
1053
2804
79
1716
4829
4368
3402
2207
4720
1121
2688
4341
1344
2319
3362
4480
4962
2935
3185
2003
2419
2790
1
1919
שיעור: חלק תאורטי על צירופי עסקים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 2 - שליטה
אורך:
סרטון: נושא 3 - דרישות הטיפול החשבונאי
אורך:
סרטון: נושא 4 - תהליכי איחוד לדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 5 - מוניטין וסעיף העודפים (לפני ואחרי הרכישה)
אורך:
סרטון: נושא 6 - זשמ"ש לפי שווי הוגן וירידת ערך מוניטין
אורך:
סרטון: נושא 7 - מוניטין שלילי ותמורה שהועברה
אורך:
סרטון: נושא 8 - עסקאות בין-חברתיות
אורך:
סרטון: נושא 9 - התאמות לשווי הוגן (עודפי עלות)
אורך:
סרטון: נושא 10 - איחוד דוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקאות בין-חברתיות בדוח רוו"ה
אורך:
סרטון: נושא 12 - שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: נושא 13 - שווי מאזני עם רט"מים
אורך:
סרטון: נושא 14 - עסקאות משותפות
אורך:
שיעור: סיכום מקיף על התקן - IFRS 10
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה IFRS 10
אורך:
סרטון: נושא 3 - הגדרת שליטה
אורך:
סרטון: נושא 2 - פטור מאיחוד
אורך:
סרטון: נושא 4 - שליטה אפקטיבית - תקציר
אורך:
סרטון: נושא 5 - שליטה אפקטיבית (שלב 1)
אורך:
סרטון: נושא 6 - שליטה אפקטיבית (שלבים 2+3)
אורך:
סרטון: נושא 7 - סוגיות בבחינת שליטה
אורך:
סרטון: נושא 8 - הליך האיחוד
אורך:
סרטון: נושא 9 - שלבי האיחוד
אורך:
סרטון: נושא 10 - עסקאות פנימיות - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקה פנימית - מלאי
אורך:
סרטון: נושא 12 - עסקה פנימית - קרקע
אורך:
סרטון: נושא 13 - עסקה פנימית - נכס בר פחת
אורך:
סרטון: נושא 14 - שילובים של עסקאות פנימיות
אורך:
סרטון: נושא 15 - יתרות הדדיות
אורך:
סרטון: נושא 16 - טבלה טכנית - מלאי
אורך:
סרטון: נושא 17 - טבלה טכנית - קרקע
אורך:
סרטון: נושא 18 - טבלה טכנית - נכס בר פחת
אורך:
סרטון: נושא 19 - טבלה טכנית - מוכר-מלאי, רוכש-רכוש קבוע
אורך:
סרטון: נושא 20 - עסקה פנימית - IAS 23
אורך:
סרטון: נושא 21 - עסקה פנימית - IFRS 16
אורך:
סרטון: נושא 22 - עסקה פנימית - IFRS 15
אורך:
סרטון: נושא 23 - עסקה פנימית - אג"ח
אורך:
סרטון: נושא 24 - עסקה פנימית - רכישת אגח באמצע תקופה
אורך:
סרטון: נושא 25 - עסקה פנימית של אג"ח שבגינה יוחס עודף עלות
אורך:
סרטון: נושא 26 - עסקה פנימית של אג"ח במטבע חוץ (IAS 21)
אורך:
סרטון: נושא 27 - ע.פ - ניהול השקעה באגח דרך רווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 28 - ע.פ - ניהול השקעה באגח דרך רווח או הפסד
אורך:
סרטון: נושא 29 - ע.פ - הנפקה מחדש/מכירה של אג"ח
אורך:
סרטון: נושא 30 - ע.פ - אגח לשלם שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
אורך:
סרטון: נושא 31 - עקרונות בסיסיים בדוחות מאוחדים (חלק 1)
אורך:
סרטון: נושא 32 - עקרונות בסיסיים בדוחות מאוחדים (חלק 2)
אורך:
סרטון: נושא 33 - עסקאות תאגיד עם בעל שליטה
אורך:
סרטון: נושא 34 - ירידת ערך של נכס ספציפי
אורך:
סרטון: נושא 35 - הפסדים להעברה
אורך:
סרטון: נושא 36 - מסים נדחים בגין השקעה
אורך:
סרטון: נושא 37 - מניות בכורה
אורך:
סרטון: נושא 38 - איבוד שליטה
אורך:
סרטון: נושא 39 - עלייה בשיעור ההחזקה
אורך:
סרטון: נושא 40 - ירידה בשיעור ההחזקה
אורך:
סרטון: נושא 41 - הסדרים משותפים ופער בתאריכי הדוחות
אורך:
סרטון: נושא 42 - החזקה לצדדים
אורך:
סרטון: נושא 43 - שילוב בין החזקה לצדדים לשווי מאזני
אורך:
סרטון: נושא 44 - החזקה בשרשרת
אורך:
סרטון: נושא 45 - כניסה ויציאה מאיחוד של החזקה בשרשרת
אורך:
סרטון: נושא 46 - החזקה בשרשרת בשילוב עם השפעה מהותית
אורך:
סרטון: נושא 47 - השפעה מהותית על שליטה
אורך:
סרטון: נושא 48 - החזקה בשרשרת כאשר נתון הדוח המאוחד של הבנות
אורך:
סרטון: נושא 49 - מכירת חברת בת שאינה כוללת את הגדרת עסק
אורך:
סרטון: נושא 50 - מניות באוצר
אורך:
סרטון: נושא 51 - סוגיות במניות באוצר
אורך:
סרטון: נושא 52 - רכישה במהופך
אורך:
סרטון: נושא 53 - יחסים קודמים
אורך:
סרטון: נושא 54 - רכישת פעילות המהווה עסק
אורך:
סרטון: נושא 55 - הגדרת עסק (IFRS 3)
אורך:
סרטון: נושא 56 - דוגמאות לרכישת עסק - חלק 1
אורך:
סרטון: נושא 57 - דוגמאות לרכישת עסק - חלק 2
אורך:
סרטון: נושא 58 - רכישת נכסים שאינם מהווים עסק
אורך:
סרטון: נושא 59 - צירופי עסקים תחת אותה שליטה
אורך:
שיעור: IFRS 10 - שאלות רב ברירה - חלק א'
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 10 - שאלות 1-3
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 7
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 8
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 10
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 11
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 12
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 13
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 15
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 16
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 19
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 20
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 21-22
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 24
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 25
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 26
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 27
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 28
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 29
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 30
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 31
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 34
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 36-37
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 38
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 39
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 40
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 41
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 43
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 45
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 47
אורך:
שיעור: IFRS 10 - שאלות רב ברירה - חלק ב'
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 10 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 49-50
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 51
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 52
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 53
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 54
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 58
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 59
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 60
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 61
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 62
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 63
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 64
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 65
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 66
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 67
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 68
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 69
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 70
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 71-72
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 73
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 74
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 75-76
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 77
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 78-79
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 80
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 81
אורך:
שיעור: IFRS 10 - שאלות רב ברירה - חלק ג
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 10 - שאלה 82
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 83-84
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 85
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 86
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 87
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 88
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 89
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 90
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 91
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 92-93
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 94
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 95
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 96
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 97
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 98
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 99
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 100
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 101
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 102
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 103-104
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 105
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 106
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 107
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 108
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 109
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 110
אורך:
שיעור: IFRS 10 - שאלות פתוחות - חלק א'
הצג סרטונים
סרטון: תרגול שאלה 1 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 7 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10 - IFRS 10
אורך:
שיעור: IFRS 10 - שאלות פתוחות - חלק ב'
הצג סרטונים
סרטון: תרגול שאלה 11 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 15 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 16 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 22 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 23 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 24 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 25 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 26 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 27 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 28 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 29 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 30 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 31 - IFRS 10
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל