054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | חשבונאות ביניים א' – בר אילן

חשבונאות ביניים א' – בר אילן

חשבונאות ביניים א' – בר אילן
₪390

להלן הנושאים של הקורס המקוון של חשבונאות ביניים א' של אוניברסיטת בר אילן.
שיעור 1: שינויים בהון העצמי - IAS 1
שיעורים 2+3: התחייבויות (IAS 32).- איגרות חוב והלוואות
שיעור 4: הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37)
שיעור 5: התחייבויות בגין פירוק ושיקום - IFRIC 1
שיעור 6:
מסים על הכנסה - IAS 12
שיעור 7:
חכירות – IFRS 16

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן

95
1505
1496
1094
1926
1453
1161
150
1021
948
943
1103
1046
539
1135
883
1490
1556
1041
422
652
374
165
1290
879
851
619
609
883
556
1941
1342
2249
1391
1150
2123
1429
1621
952
691
97
569
497
421
1205
849
526
402
638
168
616
1668
1115
539
877
106
1177
1467
859
521
4115
2768
2120
3125
3175
822
746
636
2317
2407
2826
2483
456
2582
955
885
1791
450
1255
573
555
714
680
1878
1185
2111
1722
513
131
693
819
744
1371
878
2009
1251
1921
251
1025
827
1829
852
738
1607
151
2319
1788
2191
1759
3029
2375
850
438
919
1521
1091
1310
1918
624
124
שיעור: שינויים בהון העצמי - IAS 1
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - שינויים בהון (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 2 - שינויים בהון (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 4 - כולל מניות באוצר (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 5 - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 6 - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 7 - תרגול
אורך:
שיעור: IAS 32 - הלוואות
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלות 1-2
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין + מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: לוח סילוקין "רגיל" - שאלה 3
אורך:
סרטון: לוח סילוקין "רגיל" - שאלה 4
אורך:
סרטון: לוח סילוקין "שפיצר" - שאלה 5
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: הלוואה רגילה צמודה - שאלה 6
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה לשע"ח - שאלה 7
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה למדד - שאלה 8
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 9
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: לוח סילוקין שפיצר - שאלות 12-14
אורך:
שיעור: IAS 32 - איגרות חוב
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 15 - הנפקה בניכיון + פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הנפקה בפרמיה + פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלות 19-20
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 29 (הנפקה בתחילת שנה)
אורך:
סרטון: שאלה 30 - הנפקה באמצע שנה
אורך:
סרטון: שאלה 31 - פדיון מוקדם
אורך:
סרטון: שאלה 32 - פירעון בתשלומים (ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: שאלה 33 - עם הוצאות הנפקה!
אורך:
סרטון: שאלה 38 - הצמדה לשע"ח
אורך:
סרטון: שאלה 39 - הצמדה למדד
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 40
אורך:
סרטון: שאלה 42 - שיטת המעגל (חשוב)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 43
אורך:
שיעור: IAS 37 - הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
הצג סרטונים
סרטון: IAS 37 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 5-7
אורך:
שיעור: התחייבות לפירוק ושיקום - IFRIC 1
הצג סרטונים
סרטון: עלויות פירוק ושיקום - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלה 1 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלות 6-8 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלות 9-10 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלות 11-13 - IFRIC 1
אורך:
שיעור: מיסים על הכנסה (IAS 12)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 12 - נושא 1: הקדמה + מסים שוטפים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 2: מיסים נדחים ובסיס מס
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 3: הפרשים זמניים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 4: מדידה והצגה
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 19-23
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 30-33
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 34
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 35-39
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 43-46
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 52
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 53
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 54
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 58-61
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 62-64
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 65-68
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 69-71
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 72
אורך:
שיעור: חכירות - IFRS 16
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 16 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הפרדה בין רכיבים בחוזה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תקופת החכירה ותשלומי החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - פקודות יומן של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חישוב ריבית גלומה בחכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש של התחייבות
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש עם עדכון ריבית
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תיקוני חכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הצגה וגילוי של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - סיווג החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - חכירת קרקע ומבנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - פקודות יומן
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - יצרן או סוחר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חכירה תפעולית וחכירת משנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מכירה וחכירה חוזרת
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - הצגה וגילוי
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 26-28
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: IFRS 16 - שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת בר אילן