054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | חשבונאות פיננסית ב' – מכללת רופין

חשבונאות פיננסית ב' – מכללת רופין

חשבונאות פיננסית ב' – מכללת רופין
₪340 ל-180 ימים

את הקורס "חשבונאות פיננסית ב'" של מכללת רופין מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - נדל"ן להשקעה (IAS 40)

שיעור 2 - שינויים בהון העצמי (תקן 22/IAS 32)

שיעור 3 - התחייבויות פיננסיות (הלוואות ואג"ח - IAS 32)

שיעור 4 - היוון עלויות אשראי (IAS 23)

שיעור 5 - השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9)

134
159
746
461
1330
536
2826
1793
607
452
816
682
1024
1165
1742
545
778
1387
2446
2162
2152
1027
1586
2476
1725
95
1505
1496
1094
1926
1453
1161
150
1021
948
943
1103
1046
539
1135
883
1490
1556
1041
422
652
374
1290
879
851
619
609
556
883
513
1132
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
2123
1429
1621
952
691
226
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1109
1371
1474
1155
1166
629
816
1122
715
172
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
680
1497
1451
1295
1383
שיעור: נדלן להשקעה ושילובים - IAS 40
הצג סרטונים
סרטון: IAS 40 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 16 ל- IAS 40 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 40 ל- IAS 16 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 6-7
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 14-16
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 17-18
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 19-21
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 30-33
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 34-37
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 38-40
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 41-44
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 45-46
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 47-49
אורך:
שיעור: שינויים בהון העצמי - IAS 1
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - שינויים בהון (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 2 - שינויים בהון (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 4 - כולל מניות באוצר (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 5 - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 6 - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 7 - תרגול
אורך:
שיעור: הלוואות ואג"ח - IAS 32
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלות 1-2
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין + מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 3
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 4
אורך:
סרטון: לוח סילוקין שפיצר - שאלה 5
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: הלוואה רגילה צמודה - שאלה 6
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה לשע"ח - שאלה 7
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה למדד - שאלה 8
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 9
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: לוח סילוקין שפיצר - שאלות 12-14
אורך:
סרטון: אג"ח (הנפקה בניכיון) - שאלה 15
אורך:
סרטון: אג"ח (הנפקה בפרמיה) - שאלה 16
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים (למי ששכח)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 22-23
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: הנפקה בניכיון - שאלה 26
אורך:
סרטון: פירעון קרן בתשלומים - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: הנפקה באמצע שנה - שאלה 30
אורך:
סרטון: פדיון מוקדם - שאלה 31
אורך:
סרטון: פירעון בתשלומים - שאלה 32
אורך:
סרטון: הוצאות הנפקה - שאלה 33
אורך:
סרטון: הצמדה לשע"ח - שאלה 38
אורך:
סרטון: הצמדה למדד - שאלה 39
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 40
אורך:
סרטון: שיטת המעגל - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 43
אורך:
שיעור: היוון עלויות אשראי - IAS 23
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 10-11 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 12-13 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 14-15 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 16-17
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 20-22
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 23-24
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 25-26
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 30-31
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 34-35
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 36-37
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 38-39
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 40-41
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים - IFRS 9
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9)
אורך:
לכל הקורסים של המרכז האקדמי רופין