054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | חשבונאות למנהלים 13002 (לתואר שני)

חשבונאות למנהלים 13002 (לתואר שני)

חשבונאות למנהלים 13002 (לתואר שני)
₪390

הקורס חשבונאות למנהלים 13002 הוא נחשב לקורס לא ברור בקרב הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.

מאז ש"רגב גוטמן" נכנסו לתמונה, הקורס הזה הפך להיות אחד הקלילים שיש וסטודנטים שלומדים בעזרת הקורס המקוון מקבלים בין 90 ל-100 כמו לחמניות חמות.

הסיבה היא צורת הלימוד... בעזרת הקורס המקוון עם רו"ח יניב גוטמן:

נלמד טכניקות פשוטות להבנת החומר, יינתנו טיפים מה צריך לעשות כדי לקבל ציון טוב בבחינה

והכי חשוב - החומר יוסבר בצורה הכי פשוטה שיש ובמינימום זמן.

בקורס ישנם שאלות הדומות מאוד לשאלות בחינה והממנים, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה.

הקורס כולל חוברות של מעל 250 שאלות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים

סדר השיעורים:

שיעור 1 - הנושאים של ממ"ן 11 - בניית דוחות הכספיים, הכרת התקינה הבינלאומית והכרת הזהות החשבונאית.

שיעור 2 - הנושאים של ממ"ן 12 חלק א' - מלאי, שריפת מלאי, טעויות במלאי ושחזור חשבונות (מלאי).

שיעור 3 - הנושאים של ממ"ן 12 חלק ב' - רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ועלויות מחקר ופיתוח.

שיעור 4 - הנושאים של ממ"ן 13 - איגרות חוב, שינויים בהון העצמי, חלוקת דיבידנדים ורווח כולל אחר.

שיעור 5 - הנושאים של ממ"ן 14 - דוח על תזרימי המזומנים.

שיעור 6 - הנושאים של ממ"ן 15 - מיסים על הכנסה, השקעה בניירות ערך סחירים, ניתוח דוחות כספיים של חברה ומניפולציות חשבונאיות.

שיעור 7 - 3 מבחנים לדוגמה עם פתרונות מלאים. למיני-מרתון ובו יש 10 בחינות נוספות עם סרטוני הסבר ופתרונות מלאים יש ללחוץ כאן

שיהיה בהצלחה!

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
333
201
655
306
865
848
1432
78
241
924
815
855
1180
1046
1143
642
1801
1552
1975
1612
118
1395
1179
1089
1
1
503
1
1
1
880
1
1
903
730
899
486
1159
1
1
76
725
961
1064
1018
386
1
1
1160
566
1388
1
1316
950
1919
1
1
1
1
639
1139
428
1
1
1
1
1
95
1321
1006
1384
699
852
854
1
1
1
1624
1496
1094
1
1
1
229
634
884
579
1897
1559
1261
572
1930
3335
2743
2367
2908
485
757
497
1166
135
771
1042
735
1166
1058
1696
1457
864
1496
215
121
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
172
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 1 - ממ"ן 11
הצג סרטונים
סרטון: סרטון פתיחת קורס
אורך:
סרטון: הכרת הדוחות כספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים (בסיסי) - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן (דוח על המצב הכספי) - שאלה 4
אורך:
סרטון: הרכבת דוח רווח או הפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 17 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 20
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 23
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 24
אורך:
שיעור: שיעור 2 - ממ"ן 12
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 15
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 16)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 17-20)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 21+22)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 23+24)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 25+26)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 28-29
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 30
אורך:
שיעור: שיעור 3 - ממ"ן 13
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 3)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 6) ושינוי שיטה (שאלה 7)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 8)
אורך:
סרטון: מודל הערכה מחדש (שאלה 9)
אורך:
סרטון: הערכה מחדש - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 20
אורך:
סרטון: נדל"ן להשקעה (שאלה 22)
אורך:
סרטון: שילוב בין נדל"ן לרכוש קבוע (שאלה 24)
אורך:
סרטון: עלויות מחקר ופיתוח (שאלה 25)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 26
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 27
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 28
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-32
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 40-41
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ממ"ן 14
הצג סרטונים
סרטון: איגרות חוב - הנפקה בניכיון (שאלה 1)
אורך:
סרטון: איגרות חוב - הנפקה בפרמיה (שאלה 2)
אורך:
סרטון: אג"ח - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: הלוואה פשוטה (שאלה 5)
אורך:
סרטון: רווח כולל אחר (שאלה 7)
אורך:
סרטון: חלוקת דיבידנד (שאלה 9)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 14)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי עם מניות באוצר (שאלה 16)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19
אורך:
שיעור: שיעור 5 - ממ"ן 15
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 11
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 12
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 19-22
אורך:
סרטון: ניתוח אסטרטגי של דוח תזרים מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 6 - ממ"ן 16
הצג סרטונים
סרטון: מיסים על הכנסה (שאלה 1)
אורך:
סרטון: השקעה בניירות ערך סחירים (שאלות 3+4)
אורך:
סרטון: השקעה בניירות ערך סחירים (שאלה 5)
אורך:
סרטון: ניתוח אסטרטגי של דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: ניתוח חברה - יחסי נזילות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: ניתוח חברה - יחסי איתנות ורווחיות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: ניתוח חברה - יחסי יעילות תפעולית וניתוח תזמ"ז (שאלה 6)
אורך:
סרטון: מניפולציות חשבונאיות (שאלה 8)
אורך:
סרטון: ניתוח חברה בקשיים (שאלה 9)
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - חשבונאות למנהלים 13002
אורך:
שיעור: 3 מבחנים לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 - שאלה 1 (חלק א')
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 1 (חלק ב')
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 4+5
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 7+8
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 11
אורך:
שיעור: פתרונות לממני"ם 2023ג'
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס