054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865

בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865

בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865
₪390

להלן הנושאים של הקורס המקוון בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865:

שיעור 1 - הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15)
שיעור 2: הטבות לעובדים (IAS 19)
שיעור 3 - מסים על הכנסה (IAS 12)
שיעור 4מלכ"רים (תקן 40)
שיעור 5 - דיווח כספי לתקופות ביניים (IAS-34)
שיעור 6: הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37)
שיעור 7: אירועים שלאחר תקופת הדיווח (IAS 10)

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן

146
1142
1243
520
2062
1965
2986
1702
891
751
948
1203
749
1002
888
946
424
392
2310
1054
2294
2116
1778
3289
3637
139
1310
1825
1786
1264
1481
494
421
1252
1342
1215
1503
1822
1458
938
970
1194
1310
106
1177
1467
859
521
4115
2768
2120
3125
3175
822
746
636
2317
2407
2826
2483
456
2582
955
885
1791
450
1255
573
555
714
680
1878
1185
2111
1722
513
170
471
1041
768
1445
1314
361
395
1191
1005
1573
1057
1894
1286
351
396
213
1278
1194
1307
158
574
1086
592
1042
916
654
1152
435
817
3001
3337
2401
2525
705
634
887
825
1441
781
523
618
561
914
1116
755
1470
1331
2581
580
953
602
730
1286
3321
1906
567
1306
422
2761
98
569
496
421
1205
849
526
485
504
464
82
1202
428
402
638
172
שיעור: הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 15 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 3
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 4
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 5
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 2+3
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 4+5
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 6+7
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 25
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 26 - קבלן בונה
אורך:
שיעור: הטבות לעובדים - IAS 19
הצג סרטונים
סרטון: IAS 19 - סיווג, והטבות לעובדים לטווח הקצר
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה
אורך:
סרטון: IAS 19 - תכנית להטבה מוגדרת (המשך..)
אורך:
סרטון: IAS 19 - עלות שירות עבר ונכסי תכנית
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 7
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 8
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 12
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 13
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 15
אורך:
שיעור: מיסים על הכנסה (IAS 12)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 12 - נושא 1: הקדמה + מסים שוטפים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 2: מיסים נדחים ובסיס מס
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 3: הפרשים זמניים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 4: מדידה והצגה
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 19-23
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 30-33
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 34
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 35-39
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 43-46
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 52
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 53
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 54
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 58-61
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 62-64
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 65-68
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 69-71
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 72
אורך:
שיעור: מלכר"ים (תקן 40 החדש)
הצג סרטונים
סרטון: מלכר"ים - מבוא
אורך:
סרטון: עקרונות - מאזן
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק א
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק ב
אורך:
סרטון: תקן 40 - מבוא
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומות לבין עסקאות החלפה
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומות לבין עסקאות סוכנות
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומה מותנית לתרומה בלתי מותנית
אורך:
סרטון: הטיפול החשבונאי בתרומות של נכסים קבועים
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 11
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 12
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 13
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 14-17
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 18-20
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 21-24
אורך:
שיעור: דיווח לתקופות ביניים - IAS 34
הצג סרטונים
סרטון: IAS 34 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 7
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 8
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - הסבר מקוצר
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 19
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 20
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 35-40
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 41
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 42-43
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 45-46
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 52-55
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 56
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 57-58
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 59
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 60-62
אורך:
שיעור: הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים - IAS 37
הצג סרטונים
סרטון: IAS 37 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 7-8
אורך:
שיעור: אירועים לאחר תאריך המאזן - IAS 10
הצג סרטונים
סרטון: IAS 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 5-7
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2023א
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס