054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | יסודות החשבונאות 10280

יסודות החשבונאות 10280

יסודות החשבונאות 10280
₪390

הברוכים הבאים לקורס: "יסודות החשבונאות 10280" של האוניברסיטה הפתוחה.
הקורס הינו קורס חובה לסטודנטים הלומדים מנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה.
בעזרת הקורס המקוון, כל מי שמתרגל את כל התרגילים בחוברות
והמבחנים במיני-מרתון - מקבל בין 90 ל-100 ללא שום בעיה.
הסיבה היא צורת הלימוד... בעזרת הקורס המקוון עם רו"ח יניב גוטמן:
נלמד טכניקות פשוטות להבנת החומר, יינתנו טיפים מה צריך לעשות כדי לקבל 100
והכי חשוב - החומר יוסבר בצורה הכי פשוטה שיש ובמינימום זמן.

בקורס ישנם שאלות הדומות מאוד לשאלות בחינה והממנים, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה.
הקורס כולל חוברות של מעל 250 שאלות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים

סדר השיעורים:

קורס תיאורטי מכין - הכרת החשבונאות העסקית - קורס תיאורטי מקיף על החשבונאות לעסקים. צפייה חובה לכל מי שלומד חשבונאות ובכלל!
שיעור 1 - הנושאים של ממ"ן 11 - בניית דוחות הכספיים, הכרת התקינה הבינלאומית והכרת הזהות החשבונאית.
שיעור 2 - הנושאים של ממ"ן 12 - השקעה בניירות ערך סחירים. והפרשה לחובות מסופקים.
שיעור 3 - הנושאים של ממ"ן 13 - מלאי, שריפת מלאי, טעויות במלאי ושחזור חשבונות (מלאי).
שיעור 4 - הנושאים של ממ"ן 14 - רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ועלויות מחקר ופיתוח.
שיעור 5 - הנושאים של ממ"ן 15 - איגרות חוב, שינויים בהון העצמי, חלוקת דיבידנדים ורווח כולל אחר.
שיעור 6 - הנושאים של ממ"ן 16 - דוח על תזרימי המזומנים.
שיעור 7 - הכוונה לממ"נים
בונוס - 3 מבחנים לדוגמה עם פתרונות מלאים (למבחן מספר 1 יש סרטוני הסבר).

שיהיה בהצלחה!

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
72
334
992
815
799
855
2864
1180
1046
1675
2454
1606
2026
1143
642
1801
979
557
1801
1552
1975
1612
78
1042
735
1014
430
516
556
1
1
1
1
1
1
1
143
1395
1179
1089
1
1
503
1
1
1
880
1
1
903
730
899
486
1159
1
1
92
725
961
1064
1018
386
1
1
1160
566
1388
1
1316
950
1919
1
1
1
1
639
1139
428
1
1
1
1
1
100
1321
1006
1384
699
883
771
852
854
885
1
1
1
1505
1496
1
1
1
278
634
884
579
1897
1559
1261
572
1930
3335
2743
2367
2908
485
757
497
172
273
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 1 - ממ"ן 11
הצג סרטונים
סרטון: סרטון פתיחת קורס
אורך:
סרטון: הסבר דוחות כספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 2
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: עריכת מאזן (דוח על המצב הכספי) - שאלה 4
אורך:
סרטון: עריכת מאזן (דוח על המצב הכספי) - שאלה 5
אורך:
סרטון: עריכת דוח רווח או הפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: עריכת מאזן מורכב - שאלה 7
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 9
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 10
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 11
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 12
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 13
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית - שאלה 14
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית - שאלה 15
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית - שאלה 16
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 17
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 18
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 19
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 20
אורך:
שיעור: שיעור 2 - ממ"ן 12
הצג סרטונים
סרטון: השקעה בניירות ערך סחירים (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: השקעה בניירות ערך סחירים (שאלה 3)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות (שאלה 4)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 6
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס + שקים לקבל (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 10
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 15
אורך:
שיעור: שיעור 3 - ממ"ן 13
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 11
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 15
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 16)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 17-20)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 21+22)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 23+24)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 25+26)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 28-29
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 30
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ממ"ן 14
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 3)
אורך:
סרטון: היוון עלויות - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: היוון עלויות - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 6) ושינוי שיטה (שאלה 7)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 8)
אורך:
סרטון: מודל הערכה מחדש (שאלה 9)
אורך:
סרטון: הערכה מחדש - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 20
אורך:
סרטון: נדל"ן להשקעה (שאלה 22)
אורך:
סרטון: שילוב בין נדל"ן לרכוש קבוע (שאלה 24)
אורך:
סרטון: עלויות מחקר ופיתוח (שאלה 25)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 26
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 27
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 28
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-32
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 40-41
אורך:
שיעור: שיעור 5 - ממ"ן 15
הצג סרטונים
סרטון: איגרות חוב - הנפקה בניכיון (שאלה 1)
אורך:
סרטון: איגרות חוב - הנפקה בפרמיה (שאלה 2)
אורך:
סרטון: אג"ח - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: הלוואה פשוטה (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושיערוכים
אורך:
סרטון: הלוואה צמודה למדד (שאלה 7)
אורך:
סרטון: רווח כולל אחר (שאלה 9)
אורך:
סרטון: חלוקת דיבידנד (שאלה 11)
אורך:
סרטון: חלוקת דיבידנד (שאלה 12)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 15
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 16)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 17)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20
אורך:
שיעור: שיעור 6 - ממ"ן 16
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 11
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 12
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 19-22
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2024א'
הצג סרטונים
שיעור: מבחנים לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 5+6
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 7+8
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 12
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס