סוגיות בחשבונאות פיננסית א' – 10864 – 2021ב!

 390

סוגיות בחשבונאות פיננסית א' 10864 החדש! של האוניברסיטה הפתוחה מעודכן לסמסטר 2020ב!
מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.
הקורס יש 7 שיעורים והוא מונה מעל 300 תרגילים עם פתרונות מלאים!!!
אורך הקורס הינו מעל 60! שעות של סרטוני הסבר נטו.

תיאור

להלן הנושאים של הקורס המקוון של סוגיות בחשבונאות פיננסית א' 10864 החדש! (הקורס מעודכן לסמסטר 2021ב)
שיעור 1:
היוון עלויות אשראי – IAS 23 (כ-40 שאלות)
שיעור 2: השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9) – כ- 60 תרגילים.
שיעור 3: חכירות – IFRS 16 (כ- 60 שאלות)
שיעור 4: שינויים בהון העצמי – IAS 1
שיעור 5: דוח על תזרימי המזומנים – IAS 7
שיעור 6: חוזה הקמה (קבלן מבצע) – IFRS 15 (כ- 60 שאלות)
נספח א' – עבודה עם מחשבון פיננסי וחזרה על חישובי אג"ח.