054-2330-459

הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון

בחינות מועצת רואי חשבון

הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון

מומלצים! החבילות המלאות:
– מבוא לחשבונאות
ניתן לקבל את פתרון כל הבחינות של "מבוא לחשבונאות" (מיני-מרתון) ב- 310 ש"ח (במקום 690) בעת רכישת הקורס המלא!
לצורך קבלת ההטבה, התחילו בתהליך רכישת הקורס המלא וההצעה תקפוץ לכם בעת ההזמנה.
– פיננסית א'

ניתן לקבל את פתרון כל הבחינות של פיננסית א' (מיני-מרתון) ב- 310 ש"ח (במקום 690) בעת רכישת הקורס המלא!
לצורך קבלת ההטבה, התחילו בתהליך רכישת הקורס המלא וההצעה תקפוץ לכם בעת ההזמנה.
– פיננסית מתקדמת
כמחיר השקה – ניתן לרכוש את כל התקנים (הסבר על התקן, שאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות) ופתרון כל מבחני המועצה פיננסית מתקדמת בעלות של 4,000 ש"ח (במקום 5,000 ש"ח).
הסטודנטים שרכשו את החבילה המלאה של פיננסית א' נדרשים לשלם רק את ההפרש (1,900 ש"ח)

סינון לפי:
רווח למניה – IAS 33
₪149 ל-90 ימים
השפעת השינויים בשערי חליפין – IAS 21
₪429 ל-90 ימים
דיווח מגזרי – IFRS 8
₪149 ל-90 ימים
תשלום מבוסס מניות – IFRS 2
₪320 ל-90 ימים
מכשירים פיננסיים: הצגה (IAS 32/IFRS 9)
₪299 ל-90 ימים
דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
₪490 ל-120 ימים
IAS 28 – שיטת השווי מאזני
₪279 ל-120 ימים
הטבות עובד – IAS 19
₪119 ל-90 ימים
דיווח כספי לתקופות ביניים – IAS 34
₪149 ל-90 ימים
מיסים על הכנסה – IAS 12
₪149 ל-90 ימים
מלכרים – תקן חשבונאות 40 החדש
₪119 ל-90 ימים
הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15
₪149 ל-90 ימים
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9
₪149 ל-90 ימים
היוון עלויות אשראי – IAS 23
₪149 ל-90 ימים
חכירות – IFRS 16
₪149 ל-90 ימים
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה – IFRS 5
₪149 ל-90 ימים
נדלן להשקעה – IAS 40
₪109 ל-90 ימים
ירידת ערך נכסים – IAS 36
₪149 ל-90 ימים
התחייבויות בגין פירוק ושיקום – IFRIC 1
₪69 ל-90 ימים
רכוש קבוע – IAS 16
₪79 ל-90 ימים
מלאי – IAS 2
₪59 ל-90 ימים
לקוחות והפרשה לחובות מסופקים (IFRS 9)
₪59 ל-90 ימים
תיאוריה חשבונאית
₪139 ל-90 ימים
מיני-מרתון – "פיננסית מתקדמת" של מועצת רואי חשבון
₪1,290
הכנה לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת" – חלק 2
₪1,250
הכנה לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת" – חלק 1
₪1,290
חבילת הקורסים המקיפה לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת"
₪4,000
מיני-מרתון – "פיננסית א" של מועצת רואי חשבון
₪690
הכנה מקיפה לבחינת המועצה פיננסית א'
₪1,790
מיני-מרתון – "כלכלה" של מועצת רואי חשבון
₪690
"כלכלה" – מועצת רואי חשבון
₪890
מיני-מרתון – "מבוא לחשבונאות" של מועצת רואי חשבון
₪690
מבוא לחשבונאות – מועצת רואי חשבון
₪890