054-2330-459

בחינות מועצת רואי חשבון

בחינות מועצת רואי חשבון

קורסים מקוונים לבחינות מועצת רואי חשבון

סינון לפי:
רווח למניה – IAS 33
₪149 ל-90 ימים
דיווח מגזרי – IFRS 8
₪149 ל-90 ימים
תשלום מבוסס מניות – IFRS 2
₪129 ל-90 ימים
הטבות עובד – IAS 19
₪119 ל-90 ימים
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9 + IAS 32
₪129 ל-90 ימים
IAS 28 – שיטת השווי מאזני
₪279 ל-120 ימים
דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
₪249 ל-120 ימים
דיווח כספי לתקופות ביניים – IAS 34
₪149 ל-90 ימים
מיסים על הכנסה – IAS 12
₪149 ל-90 ימים
מלכרים – תקן חשבונאות 40 החדש
₪119 ל-90 ימים
הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15
₪149 ל-90 ימים
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
לקוחות והפרשה לחובות מסופקים
₪59 ל-90 ימים
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9
₪149 ל-90 ימים
היוון עלויות אשראי – IAS 23
₪149 ל-90 ימים
חכירות – IFRS 16
₪149 ל-90 ימים
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה – IFRS 5
₪149 ל-90 ימים
נדלן להשקעה – IAS 40
₪109 ל-90 ימים
ירידת ערך נכסים – IAS 36
₪149 ל-90 ימים
התחייבויות בגין פירוק ושיקום – IFRIC 1
₪69 ל-90 ימים
רכוש קבוע – IAS 16
₪79 ל-90 ימים
מלאי – IAS 2
₪59 ל-90 ימים
תיאוריה חשבונאית
₪139 ל-90 ימים
חשבונאות פיננסית א' – מועצת רואי חשבון
₪1,790
מאוחדים א' – שיטת השווי המאזני IAS 28
₪340 ל-180 ימים