054-2330-459

בחינות מועצת רואי חשבון

בחינות מועצת רואי חשבון

קורסים מקוונים לבחינות מועצת רואי חשבון

מומלץ! החבילה המלאה
ניתן לקבל את כל הבחינות של פיננסית א' ב- 310 ש"ח (במקום 590) בעת רכישת הקורס המלא!
לצורך קבלת ההטבה, התחילו בתהליך רכישת הקורס המלא וההצעה תקפוץ לכם בעת ההזמנה.

סינון לפי:
רווח למניה – IAS 33
₪149 ל-90 ימים
דיווח מגזרי – IFRS 8
₪149 ל-90 ימים
תשלום מבוסס מניות – IFRS 2
₪129 ל-90 ימים
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9 + IAS 32
₪129 ל-90 ימים
דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
₪249 ל-120 ימים
הטבות עובד – IAS 19
₪119 ל-90 ימים
דיווח כספי לתקופות ביניים – IAS 34
₪149 ל-90 ימים
מיסים על הכנסה – IAS 12
₪149 ל-90 ימים
מלכרים – תקן חשבונאות 40 החדש
₪119 ל-90 ימים
הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15
₪149 ל-90 ימים
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9
₪149 ל-90 ימים
היוון עלויות אשראי – IAS 23
₪149 ל-90 ימים
חכירות – IFRS 16
₪149 ל-90 ימים
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה – IFRS 5
₪149 ל-90 ימים
נדלן להשקעה – IAS 40
₪109 ל-90 ימים
ירידת ערך נכסים – IAS 36
₪149 ל-90 ימים
התחייבויות בגין פירוק ושיקום – IFRIC 1
₪69 ל-90 ימים
רכוש קבוע – IAS 16
₪79 ל-90 ימים
מלאי – IAS 2
₪59 ל-90 ימים
לקוחות והפרשה לחובות מסופקים
₪59 ל-90 ימים
תיאוריה חשבונאית
₪139 ל-90 ימים
מימון – יחידה 16: המבנה העתי של הריביות
₪79 ל-90 ימים
מימון – יחידה 15: מבנה ההון של הפירמה (מודל גורדון ו- WACC)
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידה 14: מודוליאני מילר M&M
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידה 13: רווח למניה (EPS)
₪79 ל-90 ימים
מימון – יחידה 12: איגרות חוב ומק"מ
₪99 ל-90 ימים
מימון – יחידה 11: השקעות בתנאי אי ודאות
₪149 ל-90 ימים
מימון – יחידה 10: בדיקת כדאיות השקעה בעולם עם מס
₪69 ל-90 ימים
מימון – יחידה 9: בדיקת כדאיות השקעה (NPV/IRR)
₪119 ל-90 ימים
מימון – יחידות 7-8: לוחות סילוקין וחזרה על כל היחידות
₪129 ל-90 ימים
מימון – יחידות 5-6: ריביות/תשואה ואינפלציה
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידות 3-4: סדרות אינסופיות וסדרות צומחות
₪49 ל-90 ימים
מימון – יחידות 1-2: היוון סכומים
₪99 ל-90 ימים
פיננסית א' – מועצת רואי חשבון (הקורס המלא!)
₪1,790
מיני-מרתון – "פיננסית א" של מועצת רואי חשבון
₪590