054-2330-459

בחינות מועצת רואי חשבון

בחינות מועצת רואי חשבון

קורסים מקוונים לבחינות מועצת רואי חשבון

סינון לפי:
מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט הישן עד סמסטר 2019ג
₪390
חשבונאות פיננסית א' – מועצת רואי חשבון
₪1,790
מיסים על הכנסה – IAS 12
₪149 ל-90 ימים
דוחות ביניים – IAS 34
₪149 ל-90 ימים
היוון עלויות אשראי – IAS 23
₪149 ל-90 ימים
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9
₪149 ל-90 ימים
תשלום מבוסס מניות – IFRS 2
₪129 ל-90 ימים
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
חכירות – IFRS 16
₪149 ל-90 ימים
השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9 + IAS 32
₪129 ל-90 ימים
רווח למניה – IAS 33
₪149
תיאוריה חשבונאית
₪139 ל-90 ימים
הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15
₪149 ל-90 ימים
דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
₪249 ל-120 ימים