054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

חשבונאות פיננסית א' – רופין

חשבונאות פיננסית א' – רופין

חשבונאות פיננסית א' – רופין
₪340 ל-180 ימים

את הקורס "פיננסית א'" של מכללת רופין מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - מבנה הדוחות הכספיים (בניית דוחות כספיים)

שיעור 2 - המשך מבנה הדוחות הכספיים (פקודות יומן, חשבונות חתך, תיקון מאזני בוחן)

שיעור 3 - חייבים/לקוחות והפרשה לחובות מסופקים

שיעור 4 - מלאי (IAS 2)

שיעור 5 - רכוש קבוע (IAS 16) - מודל העלות

שיטות פחת, שיפורים ברכוש קבוע, החלפת נכסים, ירידת ערך נכסים, מענק השקעה והתחייבות בגין פירוק ושיקום

נספח - IAS 1 - הצגת הדוחות הכספיים, IAS 10 - אירועים לאחר תקופת הדיווח, IAS 37 - הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

 

שימו לב! 

השיעור הינו ל- 6 חודשים בלבד! ניתן לחדש הרשאה פעם אחת בלבד (כלומר מקסימום - שנה). 

לחידוש ההרשאה יש ליצור איתנו קשר במייל ולשלוח לנו הוכחה שעדיין לא עברתם את הקורס.
85
889
503
732
770
372
808
1801
1921
1552
1660
1975
1714
160
907
1273
755
759
261
1149
107
1395
1179
1089
1045
1190
503
385
880
741
695
903
730
899
486
1159
470
481
380
151
907
668
1085
725
402
698
1772
שיעור: שיעור 1 - (חזרה על) פקודות יומן
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 6)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 6)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 7)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 7)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 8)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 8)
אורך:
שיעור: שיעור 2 - חשבונות חתך
הצג סרטונים
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 7-8 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 14-16
אורך:
שיעור: שיעור 3 - מלאי
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: שרפת מלאי/שיעור רווח גולמי תאורטי (שאלה 10)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 14-17)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 18-19)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 20-21)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 22-23)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 25-26
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 27
אורך:
סרטון: טעויות במלאי + שווי מימוש נטו (שאלה 28)
אורך:
סרטון: פתיח - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: IAS 2 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 2 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלה פתוחה 1
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלה פתוחה 2
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 11-13
אורך:
לכל הקורסים של