054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | בעיות מדידה א' – מכללת רופין

בעיות מדידה א' – מכללת רופין

בעיות מדידה א' – מכללת רופין
₪340 ל-180 ימים

את הקורס "בעיות במדידה בחשבונאות א'" של מכללת רופין מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - מיסים על הכנסה (IAS 12)

שיעור 2 - השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9/IAS 32)

שיעור 3 - דוח תזרים מוזמנים (IAS 7)

שיעור 4 - מלכ"רים (תקן 5)

297
1177
1467
859
521
4115
2768
2120
3125
3175
822
746
636
2317
2407
2826
2483
456
2582
955
885
1791
450
1255
573
555
714
680
1878
1185
2111
1722
513
172
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
2643
680
1497
1451
1295
1383
164
1627
795
491
638
1956
2543
2781
1584
3211
572
1930
3335
2743
2367
2908
2973
3308
2895
753
578
513
1371
1981
1548
1043
698
837
867
1518
745
1201
988
975
718
1601
1149
2774
1632
2586
769
130
471
1041
768
1445
3269
2608
3738
3071
864
1485
1363
1806
1400
1604
1000
812
880
164
שיעור: מיסים על הכנסה (IAS 12)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 12 - נושא 1: הקדמה + מיסים שוטפים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 2: מיסים נדחים ובסיס מס
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 3: הפרשים זמניים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 4: מדידה והצגה
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 19-23
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 30-33
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 34
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 35-39
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 43-46
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 52
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 53
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 58-61
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 62-64
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 65-68
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 69-71
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 72
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 6 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9)
אורך:
שיעור: דוח על תזרימי המזומנים (IAS 7)
הצג סרטונים
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 1: הכרת הדוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 2: צורת הדיווח בדו"ח (פע' שוטפת)
אורך:
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 3: נושאים נוספים
אורך:
סרטון: הסבר גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 11 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 12 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 17 (שאלה קשה ברמת בחינה)
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - הבהרה ועדכון קל
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 22-23
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 27-31
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 36
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 37-38
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 39-40
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 41-43
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 45
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 47
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 49-50
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 51-52
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 53-56 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 57-59 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 60-64
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 65
אורך:
שיעור: מלכר"ים - תקן חשבונאות 40 (החדש)
הצג סרטונים
סרטון: מבוא
אורך:
סרטון: עקרונות - מאזן
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות (חלק א')
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק ב')
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 10
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 14-17
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 18-20
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 21-24
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 25-27
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 28-31
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 35-36
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 37-40
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל