054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | בעיות מדידה א' – מכללת רופין

בעיות מדידה א' – מכללת רופין

בעיות מדידה א' – מכללת רופין
₪390 ל-180 ימים

את הקורס "בעיות במדידה בחשבונאות א'" של מכללת רופין מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - נכסים בלתי מוחשיים (IAS 38)

שיעור 2 - חכירות (IFRS 16)

שיעור 3 - מיסים על הכנסה (IAS 12)

שיעור 4 - הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37)

שיעור 5 - מלכ"רים (תקן 40 החדש)

132
1238
331
566
566
721
497
621
131
693
819
744
1371
878
2009
1251
1921
251
1025
827
1829
852
738
1607
151
2319
1788
2191
1759
3029
2375
850
438
919
1521
1091
1310
1918
624
124
106
1177
1467
859
521
4115
2768
2120
3125
3175
822
746
636
2317
2407
2826
2483
456
2582
955
885
1791
450
1255
573
555
714
680
1878
1185
2111
1722
513
98
569
496
421
1205
849
526
485
504
464
170
471
1041
768
1445
1314
361
395
1191
1005
1573
1057
1894
1286
351
396
213
1278
1194
שיעור: נכסים בלתי מוחשיים - IAS 38
הצג סרטונים
סרטון: IAS 38 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 5-7
אורך:
שיעור: חכירות - IFRS 16
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 16 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הפרדה בין רכיבים בחוזה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תקופת החכירה ותשלומי החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - פקודות יומן של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חישוב ריבית גלומה בחכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש של התחייבות
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש עם עדכון ריבית
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תיקוני חכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הצגה וגילוי של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - סיווג החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - חכירת קרקע ומבנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - פקודות יומן
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - יצרן או סוחר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חכירה תפעולית וחכירת משנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מכירה וחכירה חוזרת
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - הצגה וגילוי
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 26-28
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: IFRS 16 - שיחת סיכום
אורך:
שיעור: מיסים על הכנסה - IAS 12
הצג סרטונים
סרטון: IAS 12 - נושא 1: הקדמה + מיסים שוטפים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 2: מיסים נדחים ובסיס מס
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 3: הפרשים זמניים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 4: מדידה והצגה
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 19-23
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 30-33
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 34
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 35-39
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 43-46
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 52
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 53
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 58-61
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 62-64
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 65-68
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 69-71
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 72
אורך:
שיעור: הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים - IAS 37
הצג סרטונים
סרטון: IAS 37 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 7-8
אורך:
שיעור: מלכר"ים - תקן חשבונאות 40 (החדש)
הצג סרטונים
סרטון: מבוא
אורך:
סרטון: עקרונות - מאזן
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות (חלק א')
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק ב')
אורך:
סרטון: תקן 40 - מבוא
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומות לבין עסקאות החלפה
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומות לבין עסקאות סוכנות
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומה מותנית לתרומה בלתי מותנית
אורך:
סרטון: הטיפול החשבונאי בתרומות של נכסים קבועים
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 11
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 12
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 13
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 14-17
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 18-20
אורך:
לכל הקורסים של המרכז האקדמי רופין