054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

חשבונאות עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!

חשבונאות עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!

חשבונאות עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!
₪590

הקורס המקוון בחשבונאות, כהכנה למבחנים של הרשות לניירות, ערך נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

בקורס הנוכחי אנו לומדים את כל הנושאים שפורסמו בסילבוס על ידי הרשות לניירות ערך.

בקורס יש מספר שיעורים, כאשר לכל שיעור יש את חוברת התרגילים שלה, הפתרונות המלאים לכל התרגילים, וסרטוני ההסבר השייכים לכל שיעור/חוברת תרגול.

את הקורס המקוון אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הבנת הנקרא, טריקים שעלולים לצוץ בשאלות ואיך לענות נכון על הנדרש.

הקורס מונה 10 שיעורים:

שיעור 1– הכרת הדוחות הכספיים – בניית מאזן ודוח רווח והפסד, הרכבת מאזן ודוח רווח והפסד

שיעור 2 - רישום פקודות יומן ובניית דוחות כספיים לאחר פקודות יומן.

שיעור 3 – הכרת חשבונות החתך כולל פקודות יומן.

שיעור 4 – מלאי, שריפת מלאי, טעויות במלאי, שיעור רווח גולמי תיאורטי.

שיעור 5 - לקוחות והפרשה לחובות מסופקים.

שיעור 6 - רכוש קבוע - הכרת שיטות הפחת השונות, רווח ממכירת רכוש קבוע, שינוי שיטה ושינוי אומדן, שיפוץ נכס, היוון (הוספת) עלויות לנכס.

שיעור 7 - אג"ח והלוואות - הכרת לוחות הסילוקין, הנפקה בניכיון, הנפקה בפרמיה, רווח מפדיון מוקדם, צמוד מדד, אג"ח להמרה.

שיעור 8 - מיסים על הכנסה ודוח על השינויים בהון העצמי.

שיעור 9 - דוח על תזרימי המזומנים.

שיעור 10 - תיקון מאזן בוחן (שיעור מסכם על כל החומר)

שיעור 11 - נספח (דוחות מאוחדים, רווח למניה, מסגרת מושגית ועוד)

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

 

1097
850
815
855
1180
1046
2630
1143
642
126
889
503
732
770
372
808
1801
1921
1552
1660
1975
1714
160
907
1272
755
759
261
1149
102
1395
1179
1089
1045
1190
503
385
880
741
695
903
730
899
486
1159
470
481
380
62
1014
430
516
556
689
376
613
484
1149
98
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
1316
950
1919
814
417
1076
598
445
345
1290
879
851
619
609
556
513
1132
1103
1046
539
1135
1490
1556
1041
422
652
374
109
771
559
569
1624
1496
1253
853
633
112
634
1803
579
1897
1559
1261
481
754
504
124
909
1863
1409
1269
2790
2333
2530
שיעור: שיעור 1 - הכרת הדוחות
הצג סרטונים
סרטון: הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים (בסיסי) - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן - שאלה 4
אורך:
סרטון: הרכבת דוח רווח והפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 13 - הרכבת מאזן ודוח רווח והפסד
אורך:
סרטון: שאלה 15 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
שיעור: שיעור 2 - פקודות יומן וזהות חשבונאית
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 6)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 6)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 7)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 7)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 8)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 8)
אורך:
שיעור: שיעור 3 - חשבונות חתך
הצג סרטונים
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 7-8 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 14-16
אורך:
שיעור: שיעור 4 - מלאי
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: שריפת מלאי/שיעור רווח גולמי תיאורטי (שאלה 10)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 14-17)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 18+19)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 20+21)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 22+23)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 25-26
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 27
אורך:
סרטון: טעויות במלאי + שווי מימוש נטו (שאלה 28)
אורך:
שיעור: שיעור 5 - לקוחות והפרשה לחומ"ס
הצג סרטונים
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות (שאלה 28)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות (שאלה 29)
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 30
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס + שקים לקבל (שאלה 31)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 33
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 34
אורך:
סרטון: הסבר חשבונות חתך (שאלות 35-37)
אורך:
שיעור: שיעור 6 - רכוש קבוע
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: הכרת פקודות היומן (שאלות 3+4)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 5)
אורך:
סרטון: היוון עלויות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 7) ושינוי שיטה (שאלה 8)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 9)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 10)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 11)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 12)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19+20
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 21+22
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 35
אורך:
שיעור: שיעור 7 - אג"ח והלוואות
הצג סרטונים
סרטון: אג"ח - הנפקה בניכיון + פקודות יומן
אורך:
סרטון: אג"ח - הנפקה בפרמיה + פקודות יומן
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר עם מחשבון פיננסי ושאלה 3
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 7
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: הלוואה: לוחות סילוקין + מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הלוואה - לוח סילוקין רגיל - שאלה 12
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלה 13
אורך:
סרטון: הלוואה - לוח סילוקין שפיצר - שאלה 15
אורך:
סרטון: הלוואה רגילה צמודה - שאלה 16
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה לשע"ח - שאלה 17
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה למדד - שאלה 18
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלה 19
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלות 22-24
אורך:
שיעור: שיעור 8 - מיסים ודוח שינויים בהון העצמי
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח התאמה למס + שאלה 1
אורך:
סרטון: דוח התאמה למס - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: מיסים על הכנסה - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי + שאלה 9
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 10
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 11
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
שיעור: שיעור 9 - דו"ח תזמ"ז
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - שאלות 16-19
אורך:
שיעור: שיעור 10 - תיקון מאזן בוחן (שיעור מסכם)
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - בסיס לשאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - בניית דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 6 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 7 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 8 - שאלות אמריקאיות
אורך:
לכל הקורסים של הרשות לניירות ערך