054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

הכנה מקיפה לבחינת המועצה פיננסית א'

הכנה מקיפה לבחינת המועצה פיננסית א'

הכנה מקיפה לבחינת המועצה פיננסית א'
₪1,790

הקורס כולל את כל התקנים שצריך ללמוד במהלך התואר,
בכדי לגשת לבחינת המועצה - פיננסית א'.

לכל מי שניגש לבחינות באופן עצמאי, את הבחינה פיננסית א' - חובה לעבור כדי לגשת לבחינת מועצה "פיננסית מתקדמת".
למעשה בבחינה הזו נלמדים כל הנושאים שלמדנו במהלך התואר, אלא שהפעם כל השאלות הן רב ברירה
ולכן רמת השאלות גבוהה יותר מעבר למה שהסטודנט הכיר במהלך התואר, כי יש המון פינות שלא נלמדו במהלך התואר, אלא שואלים זאת רק בבחינת המועצה.

להלן השיעורים:

(ניתן ללחוץ על הלינק כדי לגשת לתקן)

שיעור 1 - תיאוריה חשבונאית:

מסגרת מושגית (FRAMEWORK),

הצגת הדוחות הכספיים (IAS-1),

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (IAS-8),

אירועים לאחר תקופת הדיווח (IAS-10),

הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS-37)

נכסים בלתי מוחשיים (IAS 38)

שיעור 2 - מלאי (IAS-2) ורכוש קבוע - מודל העלות (IAS-16)

שיעור 3 - עלויות סילוק, פירוק ושיקום (IFRIC-1) וירידת ערך נכסים (IAS-36)

שיעור 4 - רכוש קבוע - מודל הערכה מחדש (IAS-16) ונדל"ן להשקעה (IAS-40)

שיעור 5 - נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה (IFRS-5) ושילובים

שיעור 6 - איגרות חוב והלוואות (IAS 32)

שיעור 7 - עלויות אשראי (IAS-23)

שיעור 8 - השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS-9)

שיעור 9 - הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15)

שיעור 10 - חכירות (IFRS-16)

שיעור 11מלכ"רים (תקן 40)

שיעור 12 - מסים על הכנסה (IAS-12)

שיעור 13 - דיווח כספי לתקופות ביניים (IAS-34)

שיעור 14 - דוח על תזרימי מזומנים (IAS-7)

שיעור 15 - פתרונות מלאים של בחינות המועצה של השנים 2009-2016.

589
123
400
381
1636
442
1404
1678
1405
703
1047
1529
703
451
663
307
399
425
284
541
522
108
1034
716
624
554
455
97
569
497
421
1205
849
526
485
504
464
82
1202
428
402
638
132
1238
331
564
566
721
497
621
99
151
907
668
1085
725
402
698
1772
227
1186
966
674
616
448
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
2636
1331
781
1915
577
1222
1490
849
157
1388
849
1829
1439
1662
2189
1407
578
689
883
422
1043
1717
159
746
461
1330
536
2826
1793
607
452
816
682
1024
1165
1742
545
778
1387
2446
2162
2152
1027
1586
2476
1725
172
1099
2187
1872
654
774
450
2044
770
594
562
627
1125
1501
2227
1402
1559
1387
168
1282
2079
1178
1053
425
829
993
325
491
1230
1151
652
1007
1742
2622
165
1829
852
573
455
437
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
883
2123
1429
1621
1621
136
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1109
1371
1474
1155
1166
629
816
1122
715
175
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
2643
680
1465
1451
1295
1383
182
693
819
744
1371
878
2009
1251
1921
251
1025
827
1829
852
738
1607
151
2319
1788
2191
1759
3029
2375
850
438
919
1521
1091
1310
1918
624
124
134
1142
1243
520
2062
1965
2986
1702
891
751
948
2310
1054
2294
2116
1778
3289
3637
155
1931
1041
768
1445
1314
361
395
1191
1005
1573
1057
1894
1286
1
396
212
1278
1194
191
1177
1467
859
521
4115
2768
2120
3125
3175
822
746
636
2317
2407
2826
2483
456
2582
955
885
1791
450
1255
573
555
714
680
1878
1185
2111
1722
513
158
574
1086
592
1042
916
654
1152
435
817
3001
3337
2401
2525
705
634
887
825
1441
781
523
618
561
914
1116
755
1470
1331
2581
580
953
602
730
1286
3321
1906
567
1306
422
2761
213
1627
795
491
638
1803
579
1896
1529
1261
572
1930
3336
2743
2367
2908
2973
3308
2895
753
578
513
1371
1981
1548
1043
698
837
867
1518
745
1201
988
975
718
1601
1149
2774
1632
2586
769
105
1624
1496
1094
1926
1624
1161
שיעור: שיעור 1 - תיאוריה חשבונאית
הצג סרטונים
סרטון: פתיח - שיעור 1
אורך:
סרטון: נושא 1 - מבוא למסגרת המושגית
אורך:
סרטון: נושא 2 - מבנה המסגרת המושגית 1
אורך:
סרטון: נושא 3 - מבנה המסגרת המושגית 2
אורך:
סרטון: נושא 4 - מבנה המסגרת המושגית 3
אורך:
סרטון: נושא 5 מסגרת מושגית - נכסים
אורך:
סרטון: נושא 6 מסגרת מושגית - התחייבויות
אורך:
סרטון: נושא 7 מסגרת מושגית - הון עצמי
אורך:
סרטון: נושא 8 מסגרת מושגית - הכנסות והוצאות
אורך:
סרטון: נושא 9 מסגרת מושגת - השקעות ומשיכות בעלים
אורך:
סרטון: נושא 10 מסגרת מושגית - בסיסי מדידה ותפיסת שימור ההון
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 1-2
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 3-4
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 5-7
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 13-14
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 15-16
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 17-19
אורך:
סרטון: IAS8 + IAS1 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 1 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 1 - חלק 2 + תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: IAS 8 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 8 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 8 - שאלות 21-22
אורך:
סרטון: IAS 37 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 37 - תרגול שאלות 23-24
אורך:
סרטון: IAS 37 - תרגול שאלות 25-26
אורך:
סרטון: IAS 37 - תרגול שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 37 - תרגול שאלות 29-30
אורך:
סרטון: IAS 10 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 31-32
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 33-34
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 35-37
אורך:
סרטון: IAS 38 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 38-39
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 42-44
אורך:
סרטון: סיכום - תיאוריה חשבונאית
אורך:
שיעור: שיעור 2 - מלאי ור"ק (עלות)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 2 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 2 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: IAS 16 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 16 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 16 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 16 - חלק 3
אורך:
סרטון: IFRIC 1 - עלויות סילוק, פירוק ושיקום
אורך:
סרטון: IAS 20 - מענק ממשלתי
אורך:
סרטון: IAS 16 - הכרת שיטות הפחת
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת הקו הישר (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת סס"ש יורד (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת התפוקה (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - פקודות יומן (שאלות 16-17)
אורך:
סרטון: IAS 16 - היוון עלויות (שאלה 18)
אורך:
סרטון: IAS 16 - היוון עלויות (שאלה 19)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שינוי שיטה ושינוי אומדן (שאלות 20-21)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיפוץ נכס (שאלה 22)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 25 (החלפת נכס בנכס)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 30 (פחת לפי רכיבים ומענק)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 31 (החזר מענק השקעה)
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 34-35
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 36-39
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלה 40
אורך:
שיעור: שיעור 3 - מודל הערכה מחדש ונדל"ן להשקעה
הצג סרטונים
סרטון: IAS 16 - שאלה 1 (בסיסי)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 2 (בסיסי)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 3 (איפוס פחנ"צ)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 3 (שערוך שווה)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 4 (כולל ירידת ערך)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 5 (כולל פירוק ושיקום)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 14-16
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IAS 40 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 16 ל- IAS 40 - שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 40 ל- IAS 16 - שאלה 25
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 26-27
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 28-29
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 30-31
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 34-36
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 37-38
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 39-41
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלה 43
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 44-46
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 47-49
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 50-53
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 54-57
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 58-60
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 61-64
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 65-66
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 67-69
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ירידת ערך נכסים (IAS 36)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 36 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 13-14
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 15-17
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 20-22
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 23-26
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 29-30
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 31-33
אורך:
שיעור: שיעור 5 - IFRS 5 ושילובים
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 5 - חלק 1
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 2
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 3
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 4
אורך:
סרטון: IFRIC 17 - פרשנות
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 3-5
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 7-9
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 10-12
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 24-28
אורך:
שיעור: שיעור 6 - IAS 32 (איגרות חוב)
הצג סרטונים
סרטון: סרטון הסבר לפני... אג"ח
אורך:
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: חזרה על ריביות
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3 - הנפקה בניכיון
אורך:
סרטון: שאלות 4+5 - הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים
אורך:
סרטון: שאלה 6 - הנפקה בתחילת שנה
אורך:
סרטון: שאלה 7 - הנפקה באמצע שנה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - פדיון מוקדם
אורך:
סרטון: שאלה 10 - פירעון בתשלומים (ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: שאלה 10 - עם הוצאות הנפקה!
אורך:
סרטון: חזרה על הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: שאלה 15 - הצמדה לשע"ח
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הצמדה למדד
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19 (שיטת המעגל)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20
אורך:
שיעור: שיעור 7 - IAS 23 (עלויות אשראי)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - שיעור 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - שיעור 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 10-11 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 12-13 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 14-15 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 16-17
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 20-22
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 23-24
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 25-26
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 30-31
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 34-35
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 36-37
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 38-39
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 40-41
אורך:
שיעור: שיעור 8 - IFRS 9 (מכשירים פיננסיים)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 6 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 22-23 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 24-25 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 26-28 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 29-30 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 31-32 (IFRS-9)
אורך:
שיעור: שיעור 9 - IFRS 16 (חכירות)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 16 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הפרדה בין רכיבים בחוזה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תקופת החכירה ותשלומי החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - פקודות יומן של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חישוב ריבית גלומה בחכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש של התחייבות
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש עם עדכון ריבית
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תיקוני חכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הצגה וגילוי של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - סיווג החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - חכירת קרקע ומבנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - פקודות יומן
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - יצרן או סוחר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חכירה תפעולית וחכירת משנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מכירה וחכירה חוזרת
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - הצגה וגילוי
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 26-28
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: IFRS 16 - שיחת סיכום
אורך:
שיעור: שיעור 10 - IFRS 15 (הכנסות מחוזים..)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 15 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 3
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 4
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 5
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלות 2-3
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלות 4-5
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלות 6-7
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלה 16
אורך:
סרטון: IFRS 15 - תרגול שאלה 17 - קבלן בונה
אורך:
שיעור: שיעור 11 - מלכרים (תקן 40 החדש)
הצג סרטונים
סרטון: מלכר"ים - מבוא
אורך:
סרטון: עקרונות - מאזן
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק א')
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק ב')
אורך:
סרטון: תקן 40 - מבוא
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומות לבין עסקאות החלפה
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומות לבין עסקאות סוכנות
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומה מותנית לתרומה בלתי מותנית
אורך:
סרטון: הטיפול החשבונאי בתרומות של נכסים קבועים
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 11
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 12
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 13
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 14-17
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 18-20
אורך:
שיעור: שיעור 12 - IAS 12 (מסים)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 12 - חלק 1: הקדמה + מסים שוטפים
אורך:
סרטון: IAS 12 - חלק 2: מסים נדחים ובסיס מס
אורך:
סרטון: IAS 12 - חלק 3: הפרשים זמניים
אורך:
סרטון: IAS 12 - חלק 4: מדידה והצגה
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 19-23
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 30-33
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 34
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 35-39
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 43-46
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 52
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 53
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 58-61
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 62-64
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 65-68
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 69-71
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 72
אורך:
שיעור: שיעור 13 - IAS 34 (דיווח לתקופות ביניים)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 34 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 7
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 8
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - הסבר מקוצר
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 19
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 20
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 35-40
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 41
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 42-43
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 45-46
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 52-55
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 56
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 57-58
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 59
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 60-62
אורך:
שיעור: שיעור 14 - IAS 7 (דוח תזמ"ז)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 7 - שיעור 1: הכרת הדוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: IAS 7 - שיעור 2: צורת הדיווח בדו"ח (פע' שוטפת)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שיעור 3: נושאים נוספים
אורך:
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 11 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 12 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 17 (שאלה קשה)
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - הבהרה ועדכון קל
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 22-23
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 27-31
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 36
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 37-38
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 39-40
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 41-43
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 45
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 47
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 49-50
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 51-52
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 53-56 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 57-59 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 60-64
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 65
אורך:
שיעור: נספח א' - שינויים בהון העצמי
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 1
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שינויים בהון העצמי+מניות באוצר (רמה פשוטה)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) + שאלה 5
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 6
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 7
אורך:
לכל הקורסים של מועצת רואי חשבון