054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | יסודות החשבונאות ב' – אוניברסיטת בר אילן

יסודות החשבונאות ב' – אוניברסיטת בר אילן

יסודות החשבונאות ב' – אוניברסיטת בר אילן
₪340 ל-180 ימים

את הקורס יסודות החשבונאות ב' של אוניברסיטת בר אילן מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - אג"ח והלוואות - בהתאם לתקן IAS 32

שיעור 2 - רכוש קבוע - מודל העלות ומודל הערכה מחדש -  IAS 16

שיעור 3 - התחייבות לפירוק ושיקום - IFRIC 1

שיעור 4 - נדל"ן להשקעה - IAS 40 ומעברים ביניהם

שיעור 5 - היוון עלויות אשראי - IAS 23

שיעור 6 - שינויים בהון העצמי - IAS 32

נספח א' - התחייבויות תלויות - IAS 37, נכסים בלתי מוחשיים - IAS 38

 

84
1290
879
851
619
609
556
513
1132
1046
539
1135
1490
1556
1041
1103
422
652
374
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
2123
1429
1621
979
961
1064
1018
1160
566
2636
1331
1668
1829
1439
2826
2189
1793
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1109
1371
1371
1155
1166
629
816
1122
715
1624
1496
1253
853
633
1926
1453
1161
שיעור: IAS 32 - מכשירים פיננסיים: הצגה
הצג סרטונים
סרטון: אג"ח - הנפקה בניכיון + פקודות יומן
אורך:
סרטון: אג"ח - הנפקה בפרמיה + פקודות יומן
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר עם מחשבון פיננסי ושאלה 3
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 7
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: הלוואה - לוח סילוקין רגיל - שאלה 12
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלה 13
אורך:
סרטון: הלוואה - לוח סילוקין שפיצר - שאלה 15
אורך:
סרטון: הלוואה רגילה צמודה - שאלה 16
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה לשע"ח - שאלה 17
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה למדד - שאלה 18
אורך:
סרטון: הלוואה: לוחות סילוקין + מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלה 19
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלות 22-24
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בניכיון (לתקן מספור)
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים (לתקן מספור)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4 (הנפקה בתחילת שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 5 (הנפקה באמצע שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 6 (רמת בחינה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים עם הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה לשע"ח - שאלה 13
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה למדד - שאלה 14
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 16 (לתקן מספור)
אורך:
שיעור: IAS16 + IFRIC 1
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שיטות פחת - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות השנים היורד
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה
אורך:
סרטון: שינוי שיטה ושינוי אומדן
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס
אורך:
סרטון: רכוש קבוע - שאלה 1 (כללי)
אורך:
סרטון: רכוש קבוע - שאלה 3 (שיפוץ והחלפת נכס בנכס)
אורך:
סרטון: שאלה 10 - התחייבות לפירוק ושיקום
אורך:
שיעור: IAS 16 + IAS 40
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - מודל הערכה מחדש - איפוס פחנ"צ
אורך:
סרטון: שאלה 1 - מודל הערכה מחדש - שערוך שווה
אורך:
סרטון: שאלה 5 - מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: שאלה 9 - שאלה סילוק ופינוי עם הערכה מחדש
אורך:
סרטון: שאלה 11- מנדל"ן לרכוש קבוע - הערכה מחדש
אורך:
שיעור: היוון עלויות אשראי - IAS 23
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 10-11 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 12-13 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 14-15 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 16-17
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 20-22
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 23-24
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 25-26
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 30-31
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 34-35
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 36-37
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 38-39
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 40-41
אורך:
שיעור: שינויים בהון העצמי
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי + שאלה 1
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 2
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 3
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 4
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי - שאלה 7
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי - שאלה 8
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי - שאלה 9
אורך:
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
לכל הקורסים של אוניברסיטת בר אילן