054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים – מועצת שמאי מקרקעין

יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים – מועצת שמאי מקרקעין

יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים – מועצת שמאי מקרקעין
₪890

הקורס "יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים" עבור מועצת שמאי מקרקעין הוא קורס חובה לכל סטודנט המעוניין ללמוד להמשיך בלימודי שמאות במועצה. הקורס מונה 11 שיעורים:

שיעור מקדים – חשבונאות עסקית.

שיעור 1 – הכרת כללית של הדוחות הכספיים.

שיעור 2 - הכרת פקודות היומן, חשבונות חתך והרכבת דוחות כספיים.

שיעור 3 – חשבונות חתך

שיעור 4 – מלאי, שווי מימוש נטו, שריפת מלאי ושחזור חשבונות.

שיעור 5 - הפרשה לחובות מסופקים, מיסים על הכנסה וחשבונות חתך.

שיעור 6 – רכוש קבוע - שיטות פחת, היוון עלויות, חישוב רווח ממכירה.

שיעור 7 - התחייבויות: איגרות חוב והלוואות.

שיעור 8 - שינויים בהון העצמי.

שיעור 9 – דוח תזרים מזומנים (גישה ישירה וגישה עקיפה)

שיעור 10 – ניתוח דוחות ויחסים פיננסיים.

הקורס נראה מאיים עם הרבה חומר, אך למעשה אין שום בעיה לעבור אותו. השאלות חוזרות על עצמן לאחר זמן מה ולכן צריך רק לתרגל את כל החוברות וההצלחה מובטחת.. אין קסמים!!

במהלך הקורס רו"ח יניב גוטמן ילמד אתכם איך לחשוב אסטרטגית כדי לעבור את הבחינה.

בהצלחה בבחינה

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
501
850
815
799
855
2864
1180
1046
1675
2454
1474
2026
2630
1631
1064
1143
642
62
889
503
732
770
372
808
1801
1921
1552
1660
1975
1714
72
907
1272
755
759
261
1149
77
1395
1179
1089
1045
1190
503
385
880
741
695
903
730
899
486
1159
470
481
67
1014
430
516
556
689
376
613
484
139
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
1316
950
1919
814
417
1076
598
445
345
165
1290
879
851
619
609
556
513
1132
1103
1046
539
1135
1490
1556
1041
422
652
374
1624
1496
1253
853
633
75
634
1803
579
1897
1559
1261
1106
1194
876
481
754
504
98
1073
1226
1166
486
1829
3275
2154
1898
10740
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 1 - הכרת הדוחות הכספיים
הצג סרטונים
סרטון: הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 2
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: עריכת מאזן (הדוח על המצב הכספי) - שאלה 4
אורך:
סרטון: עריכת מאזן - שאלה 5
אורך:
סרטון: עריכת דוח רווח או הפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: עריכת מאזן מורכב - שאלה 7
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 9
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 10
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 11
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 12
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 13
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 14
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 15
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 16
אורך:
שיעור: שיעור 2 - פקודות יומן וזהות חשבונאית
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 6)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 6)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 7)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 7)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 8)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 8)
אורך:
שיעור: שיעור 3 - חשבונות חתך
הצג סרטונים
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 7-8 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 14-16
אורך:
שיעור: שיעור 4 - מלאי
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 10)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 14-17)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 18+19)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 20+21)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 22+23)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 25-26
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 27
אורך:
שיעור: שיעור 5 - לקוחות והפרשה לחובות מסופקים
הצג סרטונים
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות (שאלה 1)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות (שאלה 2)
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 3
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס + שקים לקבל (שאלה 4)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 7
אורך:
שיעור: שיעור 6 - רכוש קבוע
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: הכרת פקודות היומן (שאלות 3+4)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 5)
אורך:
סרטון: היוון עלויות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 7) ושינוי שיטה (שאלה 8)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 9)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 10)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 11)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 12)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19+20
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 21+22
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 35
אורך:
שיעור: שיעור 7 - אג"ח והלוואות
הצג סרטונים
סרטון: אג"ח - הנפקה בניכיון + פקודות יומן
אורך:
סרטון: אג"ח - הנפקה בפרמיה + פקודות יומן
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר עם מחשבון פיננסי ושאלה 3
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 7
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: הלוואה: לוחות סילוקין + מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הלוואה - לוח סילוקין רגיל - שאלה 12
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלה 13
אורך:
סרטון: הלוואה - לוח סילוקין שפיצר - שאלה 15
אורך:
סרטון: הלוואה רגילה צמודה - שאלה 16
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה לשע"ח - שאלה 17
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה למדד - שאלה 18
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלה 19
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלות 22-24
אורך:
שיעור: שיעור 8 - דוח על השינויים בהון העצמי
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי + שאלה 1
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 2
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 3
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
שיעור: שיעור 9 - דו"ח תזרים מזומנים
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות 9-10
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות 11-13
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות 14-17
אורך:
שיעור: שיעור 10 - ניתוח דוחות כספיים
הצג סרטונים
סרטון: הכרת יחסים פיננסים-יחסי נזילות ורווחיות
אורך:
סרטון: הכרת יחסים פיננסים - יחסי מבנה הון ויעילות תפעולית
אורך:
סרטון: ניתוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: מדד אלטמן
אורך:
סרטון: הערכת שווי חברות
אורך:
סרטון: שאלות 1-8
אורך:
סרטון: שאלות 9-14
אורך:
סרטון: שאלות 15-20
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של מועצת השמאים