054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

חשבונאות לעסקים והערכת שווי חברות

חשבונאות לעסקים והערכת שווי חברות

חשבונאות לעסקים והערכת שווי חברות
₪620 ל-120 ימים

הקורס חשבונאות לעסקים מתאים לאנשים/גופים המעוניינים להבין את שפת העסקים:

- עצמאיים שמעוניינים להבין את דוחותיהם הכספיים ולייעל את העסקים שלהם.

- חברות גדולות המעוניינות שהעובדים שלהם יבינו טוב יותר לקרוא דוחות כספיים.

- שכירים המעוניינים להתברג במחלקת הכספים בחברות גדולות (מערכות ERP)

- כל מי שמעוניין להשקיע במניות של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך.

הקורס כולל מספר שיעורים הכוללים:
- שיעור 1 - הכרת החשבונאות העסקית
בשיעור אנו נלמד על הנושאים: סוגי התאגדויות, הכרת הדוחות הכספיים, הכרת הסעיפים ביניהם: רכוש קבוע, מלאי, הלוואות, לקוחות, ספקים, מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות ועוד.
- שיעור 2 - ניתוח דוחות כספיים
לאחר שהכרנו את החברה עצמה, בשיעור זה אנו נכיר כלים שנוכל לנתח חברה. נכיר יחסי נזילות, יחסי רווחיות, יחסי יעילות תפעולית ויחסי איתנות פיננסית (מבנה הון) על מנת שתוכלו לדעת לנתח בעצמכם את העסקים שלכם
או שתהיו מעוניינים לנתח חברות ציבוריות שברצונכם להשקיע.
- שיעור 3 - הערכת שווי חברות
לאחר שלמדנו איך לנתח חברה, בשיעור זה אנו נלמד כלים שבהם משתמשים על מנת להעריך שווי של חברה. נכיר את שיטת המכפילים, שיטת ה- NAV ושיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF).

הקורס מספק לכם הצצה מלאה לכל עולם החשבונאות והעסקים ואיך הוא בנוי. בסיום הקורס אתם תדעו להבין דוחות כספיים, תוכלו לדבר את שפת העסקים (אילו הלוואות ישנם לעסקים, מע"מ וכו') ואף לנתח אותם!

שתהיה לכם צפייה נעימה ומועילה :)

יניב גוטמן, רו"ח
מייסד ומנכ"ל משותף - רגב גוטמן.

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
197
430
549
602
983
824
1290
858
931
541
447
275
242
474
64
586
426
824
445
550
598
796
619
203
3275
2154
1898
1
516
812
574
856
700
1090
1109
1458
1008
1494
874
1242
1495
664
שיעור: שיעור 1 - הכרת החשבונאות העסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 2 - ניתוח הדוחות הפיננסיים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - מבוא והכרת המשתמשים בדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 2 - ניתוח מידע לא כספי - SWOT
אורך:
סרטון: נושא 3 - הכנת הדוחות הכספיים לקראת הניתוח הפיננסי
אורך:
סרטון: נושא 4 - הכרת הכלים הטכניים: ניתוח אופקי וניתוח אנכי
אורך:
סרטון: נושא 5 - יחסים פיננסיים: יחסי נזילות
אורך:
סרטון: נושא 6 - יחסים פיננסיים: יחסי רווחיות
אורך:
סרטון: נושא 7 - יחסים פיננסיים: יחסי איתנות פיננסית (מבנה הון)
אורך:
סרטון: נושא 8 - יחסים פיננסיים: יחסי יעילות תפעולית
אורך:
סרטון: נושא 9 - ניתוח דוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: נושא 10 - ניתוח אסטרטגי של תזרים המזומנים (מודל אליצור)
אורך:
סרטון: נושא 11 - תזרים מזומנים פרמננטי
אורך:
סרטון: נושא 12 - מדד ההישרדות של אלטמן (Z SCORE)
אורך:
סרטון: נושא 13 - סיכום הניתוח הדוחות הפיננסיים
אורך:
שיעור: שיעור 3 - הערכת שווי חברות
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - מבוא להערכת שווי חברות
אורך:
סרטון: נושא 2 - שיטות להערכת שווי - שיטת השווי הוגן
אורך:
סרטון: נושא 3 - שיטת מכפילי השווי
אורך:
סרטון: נושא 4 - שיטת השווי הנכסי - NAV
אורך:
סרטון: נושא 5 - שיטת היוון תזרימי המזומנים - DCF
אורך:
סרטון: נושא 6 - השלבים לחישוב הערכת שווי - DCF
אורך:
סרטון: נושא 7 - גישת ה- NOI וגישת ה- NI
אורך:
סרטון: נושא 8 - מתי מבצעים הערכות שווי בהיבט החוק
אורך:
שיעור: שיעור 4 - שאלות תרגול על כל הנושאים.
הצג סרטונים
סרטון: תרגול - שאלות 1-8
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 9-14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 15-20
אורך:
שיעור: נספח - הכרת הדוחות המאוחדים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 2 - שליטה
אורך:
סרטון: נושא 3 - דרישות הטיפול החשבונאי
אורך:
סרטון: נושא 4 - תהליכי איחוד לדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 5 - מוניטין וסעיף העודפים (לפני ואחרי הרכישה)
אורך:
סרטון: נושא 6 - זשמ"ש לפי שווי הוגן וירידת ערך מוניטין
אורך:
סרטון: נושא 7 - מוניטין שלילי ותמורה שהועברה
אורך:
סרטון: נושא 8 - עסקאות בין-חברתיות
אורך:
סרטון: נושא 9 - התאמות לשווי הוגן (עודפי עלות)
אורך:
סרטון: נושא 10 - איחוד דוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקאות בין-חברתיות בדוח רוו"ה
אורך:
סרטון: נושא 12 - שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: נושא 13 - שווי מאזני עם רט"מים
אורך:
סרטון: נושא 14 - עסקאות משותפות
אורך:
לכל הקורסים של קורסים בתכנות