054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419

הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419

הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419
₪390

הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים 91440 הוא קורס מכינה לחשבונאות, הקורס  הוא עבור כל סטודנט המעוניין ללמוד תואר בחשבונאות.

הקורס מונה 7 מפגשים:

שיעור 1– הכרת החשבונאות העסקית - קורס תיאורטי מקיף על החשבונאות לעסקים. צפייה חובה לכל מי שלומד חשבונאות ובכלל!

שיעור 2– הכרת הדוחות הכספיים – מאזן ודוח רווח והפסד, הרכבת מאזן ודוח רווח והפסד

שיעור 3 - רישום פקודות יומן, רישום פקודות חתך ובניית דוחות כספיים לאחר פקודות יומן.

שיעור 4 – רכוש קבוע על כל מרכיביו.

שיעור 5 – מלאי, שריפת מלאי, טעויות במלאי, הפרשה לחומ"ס, וחשבונות חתך (בונוס - התאמות בנק והתאמות ספק-לקוח).

שיעור 6 – התחייבויות והון עצמי - הלוואות, חלוקת דיבידנדים ושינויים בהון העצמי.

שיעור 7 – פתרון שאלות מקיפות יותר בנושא מאזן ודוח רווח והפסד.

כדי ללמוד בצורה המיטבית ביותר, רצוי לרכוש את המיני-מרתון, שבו יש 6 בחינות לדוגמה, ביחד עם הקורס עצמו.

הקורס נראה מאיים, אך למעשה אין שום בעיה לעבור אותו ולהתחיל ללמוד את התואר בחשבונאות. במהלך הקורס, רו"ח יניב גוטמן ילמד אתכם איך לחשוב אסטרטגית כדי לעבור את הבחינה.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות, יש צורך רק לעבור את הבחינה (שמספרה הסידורי הוא 91419) .. ולכן אפשר בקלות לעבור את הבחינה.

רק צריך לתרגל את כל החוברות..!!! אין קסמים..

בהצלחה :)

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
358
850
815
799
855
2864
1180
1046
1675
2454
1474
2026
2630
1631
1064
1143
642
85
889
503
732
770
372
808
907
1272
755
759
261
1149
1801
1921
1552
1660
1975
1714
78
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
1316
950
1919
814
417
1076
598
445
345
90
1395
1179
1089
1045
1190
503
385
880
741
695
903
730
899
486
1159
470
481
1014
430
516
556
689
376
613
484
1149
583
747
380
95
699
854
1
1
1
1505
1496
1
1
1
107
909
1863
1409
1269
2790
2333
2530
שיעור: שיעור 1 - הכרת החשבונאות העסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 2 - עריכת הדוחות הכספיים
הצג סרטונים
סרטון: הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 2
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: עריכת מאזן (הדוח על המצב הכספי) - שאלה 4
אורך:
סרטון: עריכת מאזן - שאלה 5
אורך:
סרטון: עריכת דוח רווח או הפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: עריכת מאזן מורכב - שאלה 7
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 9
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 10
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 11
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 12
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 13
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 14
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 15
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 16
אורך:
שיעור: שיעור 3 - פקודות יומן ובניית דוחות כספיים
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 12+13 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 16 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 23)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 23)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 24)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 24)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 25)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 25)
אורך:
שיעור: שיעור 4 - רכוש קבוע
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: הכרת פקודות היומן (שאלות 3+4)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 5)
אורך:
סרטון: היוון עלויות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 7) ושינוי שיטה (שאלה 8)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 9)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 10)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 11)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 12)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19+20
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 21+22
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 35
אורך:
שיעור: שיעור 5 - מלאי והלח"מ
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 10)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 14-17)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 18+19)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 20+21)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 22+23)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 25-26
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 27
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות (שאלה 28)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות (שאלה 29)
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 30
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס + שקים לקבל (שאלה 31)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 33
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 34
אורך:
סרטון: הסבר חשבונות חתך (שאלות 35-37)
אורך:
סרטון: התאמות בנק (שאלה 39)
אורך:
סרטון: התאמות ספק לקוח (שאלה 41)
אורך:
סרטון: טעויות במלאי + שווי מימוש נטו (שאלה 42)
אורך:
שיעור: שיעור 6 - התחייבויות והון עצמי
הצג סרטונים
סרטון: הלוואה פשוטה (שאלה 1)
אורך:
סרטון: חלוקת דיבידנד (שאלה 3)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 7)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 8)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
שיעור: שיעור 7 - תיקון מאזן בוחן
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - בסיס לשאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - בניית דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 6 - דמוי בחינה
אורך:
סרטון: שאלה 7 - דמוי בחינה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - דמוי בחינה
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס