054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | השבחת ערך חברות – 13041

השבחת ערך חברות – 13041

השבחת ערך חברות – 13041
₪390

הקורס "השבחת ערך חברות" 13041 הינו קורס בחירה לסטודנט הלומד תואר שני באוניברסיטה הפתוחה.
רצוי ללמוד אותו לאחר הקורס: "ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 13008"
בקורס אנחנו נלמד את הנושאים הבאים:
- מבוא - השינויים בסביבה העסקית.
- גישות ניהול חדשניות ושילובן בקבלת החלטות.
- ניהול לפי אילוצים (שאלות בבעיות אילוץ),
- מרכזי רווח, מדד שער השעה,
- השבחת ערך חברות  (מדד EVA),
- נקודת איזון, שינויים בתרומה

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה
יניב גוטמן

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
190
601
1121
650
853
251
366
803
823
431
502
113
3525
2623
2660
2622
2082
86
1407
969
953
1978
1602
91
54
2415
1748
1429
1803
920
625
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 1 - ממנים 11-13
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - שינויים בסביבה העסקית
אורך:
סרטון: נושא 2 - אובדן הרלוונטיות של התמחיר המסורתי
אורך:
סרטון: נושא 3 - Just In Time
אורך:
סרטון: נושא 4 - תמחיר בדיעבד מול תמחיר מסורתי
אורך:
סרטון: נושא 5 - Lean Management, Agile
אורך:
סרטון: נושא 6 - זמן זבל, עקרון הקיט המלא
אורך:
סרטון: נושא 7 - ניהול עבודה לפי אילוצים
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 1
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 2
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 3
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 4
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 7 - בעיות אילוץ
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 11 - בעיות אילוץ
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 13 - מרכזי רווח
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 19 - מרכזי רווח
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 21 - מדד שער השעה
אורך:
שיעור: שיעור 2 - ממ"ן 14
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - נקודת איזון
אורך:
סרטון: שאלה 3 - נקודת איזון/שינויים בתרומה
אורך:
סרטון: שאלה 5 - נקודת איזון/שינויים בתרומה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - נתיב קריטי
אורך:
סרטון: שאלה 11 - נתיב קריטי
אורך:
שיעור: שיעור 3 - ממ"ן 15 (מרכזי רווח)
הצג סרטונים
שיעור: שיעור 4 - ממן 15 (מדד EVA)
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - מדד EVA בלי גידול
אורך:
סרטון: שאלה 1 - מדד EVA עם גידול
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מדד EVA וגישת VFM בלי גידול
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מדד EVA וגישת VFM עם גידול
אורך:
סרטון: שאלה 4 - מציאת ריבית חסרת סיכון, וביטא
אורך:
סרטון: שאלה 5 - חישוב מחיר הון ממוצע משוקלל
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה