054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | השבחת ערך חברות – 13041

השבחת ערך חברות – 13041

השבחת ערך חברות – 13041
₪390

הקורס "השבחת ערך חברות" 13041 הינו קורס בחירה לסטודנט הלומד תואר שני באוניברסיטה הפתוחה.
רצוי ללמוד אותו לאחר הקורס: "ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 13008"
בקורס אנחנו נלמד את הנושאים הבאים:
- מבוא - השינויים בסביבה העסקית.
- גישות ניהול חדשניות ושילובן בקבלת החלטות.
- ניהול לפי אילוצים (שאלות בבעיות אילוץ),
- מרכזי רווח, מדד שער השעה,
- השבחת ערך חברות  (מדד EVA),
- נקודת איזון, שינויים בתרומה

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה
יניב גוטמן

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
190
601
1121
650
853
251
366
803
823
431
502
113
3525
2623
2660
2622
2082
86
1407
969
953
1978
1602
91
54
2415
1748
1429
1803
920
625
98
430
549
602
983
824
1290
858
931
541
447
275
242
474
64
586
426
824
445
550
598
796
619
116
365
937
683
362
304
258
364
926
399
686
404
394
549
838
671
341
354
1323
1191
251
555
235
232
312
386
416
410
604
268
314
472
788
879
674
289
326
640
297
793
3117
2662
827
1029
85
450
468
247
522
234
439
541
655
518
629
833
455
677
798
824
773
387
443
1
516
812
574
856
700
1090
1109
1458
1008
1494
874
1242
1495
664
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 1 - ממנים 11-13
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - שינויים בסביבה העסקית
אורך:
סרטון: נושא 2 - אובדן הרלוונטיות של התמחיר המסורתי
אורך:
סרטון: נושא 3 - Just In Time
אורך:
סרטון: נושא 4 - תמחיר בדיעבד מול תמחיר מסורתי
אורך:
סרטון: נושא 5 - Lean Management, Agile
אורך:
סרטון: נושא 6 - זמן זבל, עקרון הקיט המלא
אורך:
סרטון: נושא 7 - ניהול עבודה לפי אילוצים
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 1
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 2
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 3
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 4
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 7 - בעיות אילוץ
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 11 - בעיות אילוץ
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 13 - מרכזי רווח
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 19 - מרכזי רווח
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 21 - מדד שער השעה
אורך:
שיעור: שיעור 2 - ממ"ן 14
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - נקודת איזון
אורך:
סרטון: שאלה 3 - נקודת איזון/שינויים בתרומה
אורך:
סרטון: שאלה 5 - נקודת איזון/שינויים בתרומה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - נתיב קריטי
אורך:
סרטון: שאלה 11 - נתיב קריטי
אורך:
שיעור: שיעור 3 - ממ"ן 15 (מרכזי רווח)
הצג סרטונים
שיעור: שיעור 4 - ממן 15 (מדד EVA)
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - מדד EVA בלי גידול
אורך:
סרטון: שאלה 1 - מדד EVA עם גידול
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מדד EVA וגישת VFM בלי גידול
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מדד EVA וגישת VFM עם גידול
אורך:
סרטון: שאלה 4 - מציאת ריבית חסרת סיכון, וביטא
אורך:
סרטון: שאלה 5 - חישוב מחיר הון ממוצע משוקלל
אורך:
שיעור: נספח א' - ניתוח הדוחות הפיננסיים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - מבוא והכרת המשתמשים בדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 2 - ניתוח מידע לא כספי - SWOT
אורך:
סרטון: נושא 3 - הכנת הדוחות הכספיים לקראת הניתוח הפיננסי
אורך:
סרטון: נושא 4 - הכרת הכלים הטכניים: ניתוח אופקי וניתוח אנכי
אורך:
סרטון: נושא 5 - יחסים פיננסיים: יחסי נזילות
אורך:
סרטון: נושא 6 - יחסים פיננסיים: יחסי רווחיות
אורך:
סרטון: נושא 7 - יחסים פיננסיים: יחסי איתנות פיננסית (מבנה הון)
אורך:
סרטון: נושא 8 - יחסים פיננסיים: יחסי יעילות תפעולית
אורך:
סרטון: נושא 9 - ניתוח דוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: נושא 10 - ניתוח אסטרטגי של תזרים המזומנים (מודל אליצור)
אורך:
סרטון: נושא 11 - תזרים מזומנים פרמננטי
אורך:
סרטון: נושא 12 - מדד ההישרדות של אלטמן (Z SCORE)
אורך:
סרטון: נושא 13 - סיכום הניתוח הדוחות הפיננסיים
אורך:
שיעור: נספח ב' - הערכת שווי חברות
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - מבוא להערכת שווי חברות
אורך:
סרטון: נושא 2 - שיטות להערכת שווי - שיטת השווי הוגן
אורך:
סרטון: נושא 3 - שיטת מכפילי השווי
אורך:
סרטון: נושא 4 - שיטת השווי הנכסי - NAV
אורך:
סרטון: נושא 5 - שיטת היוון תזרימי המזומנים - DCF
אורך:
סרטון: נושא 6 - השלבים לחישוב הערכת שווי - DCF
אורך:
סרטון: נושא 7 - גישת ה- NOI וגישת ה- NI
אורך:
סרטון: נושא 8 - מתי מבצעים הערכות שווי בהיבט החוק
אורך:
שיעור: תרגול - ניתוח דוחות והערכת שווי חברות
הצג סרטונים
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 7
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 15
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 16
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלות 21-22
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 23
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 24
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 25
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 26
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 27
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 28
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 30
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 31
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 33
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלות 34-35
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 36
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 37
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 38
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 39
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 40
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 41
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 42
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 43
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 46
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 47
אורך:
שיעור: נספח ג' - חזרה על נושאים במימון
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מודל גורדון + שאלה 82
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 83
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 85
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 87
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 89
אורך:
סרטון: הסבר מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) + שאלה 90
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 91
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 92
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלות 94+95
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 96
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות א'+ב'
אורך:
סרטון: שאלות 80+83
אורך:
סרטון: שאלות 81+82
אורך:
סרטון: שאלות 87+88
אורך:
סרטון: שאלות 99+101
אורך:
סרטון: שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
שיעור: נספח ד' - הכרת הדוחות המאוחדים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 2 - שליטה
אורך:
סרטון: נושא 3 - דרישות הטיפול החשבונאי
אורך:
סרטון: נושא 4 - תהליכי איחוד לדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 5 - מוניטין וסעיף העודפים (לפני ואחרי הרכישה)
אורך:
סרטון: נושא 6 - זשמ"ש לפי שווי הוגן וירידת ערך מוניטין
אורך:
סרטון: נושא 7 - מוניטין שלילי ותמורה שהועברה
אורך:
סרטון: נושא 8 - עסקאות בין-חברתיות
אורך:
סרטון: נושא 9 - התאמות לשווי הוגן (עודפי עלות)
אורך:
סרטון: נושא 10 - איחוד דוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקאות בין-חברתיות בדוח רוו"ה
אורך:
סרטון: נושא 12 - שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: נושא 13 - שווי מאזני עם רט"מים
אורך:
סרטון: נושא 14 - עסקאות משותפות
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה