054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | חשבונאות ניהולית מתקדמת 10861 (לשעבר 10913)

חשבונאות ניהולית מתקדמת 10861 (לשעבר 10913)

חשבונאות ניהולית מתקדמת 10861 (לשעבר 10913)
₪390

בקורס "חשבונאות ניהולית מתקדמת" 10861 (לשעבר 10913) זה המשך ישיר לקורס "חשבונאות ניהולית 10860". להלן הנושאים:

שיעור 1 - שינויים בסביבה החשבונאית, אובדן רלוונטיות של תמחיר מסורתי, JIT, תמחיר בדיעבד, בעיות אילוץ, מרכזי רווח, מדד שער השעה.

שיעור 2 - הערכת שווי חברות (מדד EVA, גישת VFM) - עזרה בהכנה לממ"ן 13.

שיעור 3 - נקודת איזון/תכנון לינארי, שינויים בתרומה, נתיב קריטי.

שיעור 4 - עקום הלמידה, ערך מידע מושלם וחלקי וחקר סטיות בייצור.

במידה ויחולו שינויים במהלך הסמסטר אנו נעדכן את הקורס בהתאם..

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

יניב וצוות "רגב גוטמן"

בהצלחה

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
174
3525
2623
2660
2622
2082
54
2415
1748
1429
1803
920
625
86
1407
969
953
1978
1602
91
1575
1263
1285
1124
1488
1402
1119
691
101
85
450
468
247
522
234
439
541
655
518
629
833
455
677
798
824
773
387
443
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 5 - שאלה בבעיות אילוץ
אורך:
סרטון: שאלה 9 - שאלה בבעיות אילוץ
אורך:
סרטון: שאלה 11 - שאלה במרכזי רווח
אורך:
סרטון: שאלה 17 - שאלה במרכזי רווח
אורך:
סרטון: שאלה 19 - שאלה במדד שער השעה
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - מדד EVA בלי גידול
אורך:
סרטון: שאלה 1 - מדד EVA עם גידול
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מדד EVA וגישת VFM בלי גידול
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מדד EVA וגישת VFM עם גידול
אורך:
סרטון: שאלה 4 - מציאת ריבית חסרת סיכון, וביטא
אורך:
סרטון: שאלה 5 - חישוב מחיר הון ממוצע משוקלל
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - נקודת איזון
אורך:
סרטון: שאלה 3 - נקודת איזון/שינויים בתרומה
אורך:
סרטון: שאלה 5 - נקודת איזון/שינויים בתרומה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - נתיב קריטי
אורך:
סרטון: שאלה 11 - נתיב קריטי
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - עקום הלמידה
אורך:
סרטון: שאלה 2 - עקום הלמידה
אורך:
סרטון: שאלה 4 - עקום הלמידה
אורך:
סרטון: שאלה 5 - עקום הלמידה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - ערך מידע מושלם
אורך:
סרטון: שאלה 11 - ערך מידע מושלם
אורך:
סרטון: שאלה 13 - חקר סטיות בייצור
אורך:
סרטון: שאלה 14 - חקר סטיות בייצור
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: מבחן לדוגמה
הצג סרטונים
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מודל גורדון + שאלה 82
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 83
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 85
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 87
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 89
אורך:
סרטון: הסבר מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) + שאלה 90
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 91
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 92
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלות 94+95
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 96
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות א'+ב'
אורך:
סרטון: שאלות 80+83
אורך:
סרטון: שאלות 81+82
אורך:
סרטון: שאלות 87+88
אורך:
סרטון: שאלות 99+101
אורך:
סרטון: שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה