054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | דוחות כספיים מאוחדים 10910

דוחות כספיים מאוחדים 10910

דוחות כספיים מאוחדים 10910
₪390

הקורס המקוון של "דוחות כספיים מאוחדים 10910" של האוניברסיטה הפתוחה,  מחולק למספר שיעורים:
שיעור 1 - הסבר החלק התאורטי של הנושא צירופי עסקים (IFRS 3) ושיטת השווי המאזני (IAS 28).
בשיעור זה נלמד על כל התקנים הרלוונטיים לנושא ונפתור מספר דוגמאות להמחשת הנושא בתקן והעמקת הידע.
שיעורים 2-4 - שאלות רב ברירה בנושא שווי מאזני בהתאם לתקן IAS 28 וצירופי עסקים לפי התקן IFRS 3.
זהו שיעור חובה לכל סטודנט הניגש ל"שנת השלמה" והבחינה הסופית מכיוון שבשיעור זה אנו נכנסים לכל הפינות שהתקן דן עליהם.
יש לעבוד עם הסיכום וסרטוני ההסבר משיעור קודם במקביל להתקדמות עם שאלות הרב-ברירה.
(השאלות הרב-ברירה כוללים יותר מ- 100 תרגילים עם פתרונות מלאים וסרטוני הסבר).
שיעור 5 - נפתור שאלות פתוחות בנושא שווי מאזני שהתקן IAS 28 בדבר "השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות" מדבר עליו.
(בשיעור זה יש מעל ל- 20 שאלות פתוחות עם פתרונות מלאים. חלק מהשאלות עם סרטוני הסבר ללימוד החומר וכל השאר לתרגול עצמי).
שיעור 6 - הסבר החלק התאורטי של הנושא דוחות מאוחדים בהתאם לתקן IFRS 10.
שיעור 7  - נפתור שאלות פתוחות בנושא דוחות מאוחדים שהתקן IFRS 10 בדבר "דוחות כספיים מאוחדים" מדבר עליו.

הושקע מאמץ ניכר בקורס על מנת שתגיעו מוכנים לבחינת המועצה בבטחה.. צפייה בכל הסרטונים ותרגול כל התרגילים יביאו הצלחה בטוחה בבחינה.
צפייה נעימה!
יניב גוטמן וכל צוות רגב גוטמן

273
369
1212
1290
470
966
581
698
482
493
785
628
548
578
1013
575
524
968
1084
381
1062
435
518
317
599
891
258
865
834
751
651
870
591
56
792
546
322
181
392
335
336
406
265
345
452
229
158
264
264
191
506
287
1570
654
561
547
733
950
777
1062
1450
1368
476
944
666
298
364
860
858
302
182
238
397
323
620
585
822
56
468
410
1109
801
948
493
648
535
733
515
935
887
943
374
421
579
345
1202
461
575
464
218
359
648
254
616
857
767
533
397
348
266
56
1771
842
503
544
661
541
1183
1121
773
1108
232
317
475
657
948
454
1013
356
483
299
1395
1265
446
1142
564
785
1250
56
1354
1987
3241
3735
1576
4242
2395
3702
3172
273
516
812
574
856
700
1090
1109
1458
1008
1494
874
1242
1495
664
112
1501
2295
2888
2683
1754
1861
2443
1894
1053
2804
249
172
שיעור: סיכום התקנים IFRS 3 + IAS 28
הצג סרטונים
סרטון: IAS 28 - הקדמה
אורך:
סרטון: חזרה על IFRS 9
אורך:
סרטון: השפעה מהותית
אורך:
סרטון: פטור מהתקן IAS 28
אורך:
סרטון: שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: ייחוס הנכסים הניתנים לזיהוי
אורך:
סרטון: שווי הוגן וחריגים
אורך:
סרטון: עודף עלות ומסים נדחים
אורך:
סרטון: סוגיות נוספות
אורך:
סרטון: רווחי אקוויטי
אורך:
סרטון: קרן הערכה מחדש - לאחר השגת השפעה מהותית
אורך:
סרטון: קרן הערכה מחדש - לפני השגת השפעה מהותית
אורך:
סרטון: קרן הון - השקעה במניות
אורך:
סרטון: קרן הון - השקעה באג"ח
אורך:
סרטון: עסקאות עם בעל שליטה
אורך:
סרטון: הפסדים וגירעון בהון
אורך:
סרטון: עלייה בשיעור ההחזקה
אורך:
סרטון: ירידה בשיעור ההחזקה
אורך:
סרטון: הפרשות והתחייבויות תלויות
אורך:
סרטון: ירידת ערך לנכס ספציפי
אורך:
סרטון: ירידת ערך להשקעה בכללותה
אורך:
סרטון: מניות בכורה
אורך:
סרטון: נכס שיפוי
אורך:
סרטון: הפסדים להעברה
אורך:
סרטון: מסים נדחים בגין השקעה בכלולה + IFRS 5
אורך:
סרטון: פער בתאריכי הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: עסקאות פנימיות
אורך:
סרטון: סוגיות בעסקאות פנימיות 1
אורך:
סרטון: סוגיות בעסקאות פנימיות 2
אורך:
סרטון: החזקה לצדדים
אורך:
סרטון: החזקה בשרשרת
אורך:
סרטון: החזקה מורכבת
אורך:
שיעור: IAS 28 - שאלות רב ברירה - חלק א'
הצג סרטונים
סרטון: IAS 28 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 3
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 7
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 8
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 12
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 13
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 15
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 23-24
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 25
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 26
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 27
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 28
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 29
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 30
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 31
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 32
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 33
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 34
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 36
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 37
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 38
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 39
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 40
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 41
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 43
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 45
אורך:
שיעור: IAS 28 - שאלות רב ברירה - חלק ב'
הצג סרטונים
סרטון: IAS 28 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 47
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 49
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 50
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 51
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 52
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 53
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 54
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 55
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 56
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 57
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 58
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 59
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 60
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 61
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 62
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 63
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 64
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 65
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 66
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 67
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 68
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 69
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 70
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 71
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 72
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 73
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 74
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 75
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 76
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 77
אורך:
שיעור: IAS 28 - שאלות רב ברירה - חלק ג'
הצג סרטונים
סרטון: IAS 28 - שאלות 78-81
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 82
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 83
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 84
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 85
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 86
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 87
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 88
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 89
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 90
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 91
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 92
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 93
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 94
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 95
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 96
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 97
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 98
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 99
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 100
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 101-102
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 103-104
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 105
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 106-107
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 108
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 109
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 110
אורך:
שיעור: IAS 28 - שאלות פתוחות
הצג סרטונים
סרטון: מבוא לשווי מאזני - IAS 28
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 1
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 3
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 4
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 6
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 10
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 11
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 15
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 19
אורך:
שיעור: סיכום התקן IFRS 10 - דוחות מאוחדים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 2 - שליטה
אורך:
סרטון: נושא 3 - דרישות הטיפול החשבונאי
אורך:
סרטון: נושא 4 - תהליכי איחוד לדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 5 - מוניטין וסעיף העודפים (לפני ואחרי הרכישה)
אורך:
סרטון: נושא 6 - זשמ"ש לפי שווי הוגן וירידת ערך מוניטין
אורך:
סרטון: נושא 7 - מוניטין שלילי ותמורה שהועברה
אורך:
סרטון: נושא 8 - עסקאות בין-חברתיות
אורך:
סרטון: נושא 9 - התאמות לשווי הוגן (עודפי עלות)
אורך:
סרטון: נושא 10 - איחוד דוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקאות בין-חברתיות בדוח רוו"ה
אורך:
סרטון: נושא 12 - שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: נושא 13 - שווי מאזני עם רט"מים
אורך:
סרטון: נושא 14 - עסקאות משותפות
אורך:
שיעור: דוחות כספיים מאוחדים (IFRS 10)
הצג סרטונים
סרטון: תרגול שאלה 1 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 7 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10 - IFRS 10
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2021ב'
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס