054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | דוחות מאוחדים – 10910

דוחות מאוחדים – 10910

דוחות מאוחדים – 10910
₪390

הקורס המקוון של דוחות מאוחדים  10910 של האוניברסיטה הפתוחה,  מחולק ל-3 שיעורים..

שיעור 1 - הסבר החלק התאורטי של דוחות מאוחדים, שווי מאזני והסדרים משותפים.

בשיעור זה נלמד על כל התקנים הרלוונטיים לנושא ונפתור מספר דוגמאות להמחשת הנושא בתקן והעמקת הידע.

שיעור 2 - מדבר על שווי מאזני שהתקן IAS 28 בדבר "השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות" מדבר עליו.

שיעור 3  - מדבר על דוחות מאוחדים שהתקן IFRS 10 בדבר "דוחות כספיים מאוחדים" מדבר עליו.

בכל חוברת יש יותר מ-20 תרגילים עם פתרונות מלאים. אם תצליחו לפתור את הכל.. ההצלחה שלכם בבחינה בטוחה.

273
516
812
574
856
700
1090
1109
1458
1008
1494
874
1242
1495
664
71
1987
3241
3735
1576
4242
2395
3702
3172
112
1501
2295
2888
2683
1754
1861
2443
1894
1053
2804
249
172
שיעור: שיעור 1 - חלק תאורטי על צירופי עסקים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 2 - שליטה
אורך:
סרטון: נושא 3 - דרישות הטיפול החשבונאי
אורך:
סרטון: נושא 4 - תהליכי איחוד לדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 5 - מוניטין וסעיף העודפים (לפני ואחרי הרכישה)
אורך:
סרטון: נושא 6 - זשמ"ש לפי שווי הוגן וירידת ערך מוניטין
אורך:
סרטון: נושא 7 - מוניטין שלילי ותמורה שהועברה
אורך:
סרטון: נושא 8 - עסקאות בין-חברתיות
אורך:
סרטון: נושא 9 - התאמות לשווי הוגן (עודפי עלות)
אורך:
סרטון: נושא 10 - איחוד דוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקאות בין-חברתיות בדוח רוו"ה
אורך:
סרטון: נושא 12 - שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: נושא 13 - שווי מאזני עם רט"מים
אורך:
סרטון: נושא 14 - עסקאות משותפות
אורך:
שיעור: שיעור 2 - שווי מאזני (IAS 28)
הצג סרטונים
סרטון: שווי מאזני - שאלה 1
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 3
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 4
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 6
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 10
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 11
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 15
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 19
אורך:
שיעור: שיעור 3 - דוחות כספיים מאוחדים (IFRS 10)
הצג סרטונים
סרטון: תרגול שאלה 1 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 7 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10 - IFRS 10
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2020ב'
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה