054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | דוחות כספיים מאוחדים 10866

דוחות כספיים מאוחדים 10866

דוחות כספיים מאוחדים 10866
₪390

הקורס המקוון של "דוחות כספיים מאוחדים 10866" של האוניברסיטה הפתוחה,  מחולק למספר שיעורים:
שיעור 1 - הסבר החלק התאורטי של הנושא צירופי עסקים (IFRS 3) ושיטת השווי המאזני (IAS 28).
בשיעור זה נלמד על כל התקנים הרלוונטיים לנושא ונפתור מספר דוגמאות להמחשת הנושא בתקן והעמקת הידע.
שיעורים 2-4 - שאלות רב ברירה בנושא שווי מאזני בהתאם לתקן IAS 28 וצירופי עסקים לפי התקן IFRS 3.
זהו שיעור חובה לכל סטודנט הניגש ל"שנת השלמה" והבחינה הסופית מכיוון שבשיעור זה אנו נכנסים לכל הפינות שהתקן דן עליהם.
יש לעבוד עם הסיכום וסרטוני ההסבר משיעור קודם במקביל להתקדמות עם שאלות הרב-ברירה.
(השאלות הרב-ברירה כוללים יותר מ- 100 תרגילים עם פתרונות מלאים וסרטוני הסבר).
שיעור 5 - נפתור שאלות פתוחות בנושא שווי מאזני שהתקן IAS 28 בדבר "השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות" מדבר עליו.
(בשיעור זה יש מעל ל- 20 שאלות פתוחות עם פתרונות מלאים. חלק מהשאלות עם סרטוני הסבר ללימוד החומר וכל השאר לתרגול עצמי).
שיעור 6 - הסבר החלק התאורטי של הנושא דוחות מאוחדים בהתאם לתקן IFRS 10.
שיעור 7  - נפתור שאלות פתוחות בנושא דוחות מאוחדים שהתקן IFRS 10 בדבר "דוחות כספיים מאוחדים" מדבר עליו.

הושקע מאמץ ניכר בקורס על מנת שתגיעו מוכנים לבחינת המועצה בבטחה.. צפייה בכל הסרטונים ותרגול כל התרגילים יביאו הצלחה בטוחה בבחינה.
צפייה נעימה!
יניב גוטמן וכל צוות רגב גוטמן

273
516
812
574
856
700
1090
1109
1458
1008
1494
874
1242
1495
664
273
369
1212
1290
470
966
581
698
482
493
785
628
548
578
1013
575
524
968
1084
381
1062
435
518
317
599
891
258
865
834
751
651
870
591
56
792
546
322
181
392
335
336
406
265
345
452
229
158
264
264
191
506
287
1570
654
561
547
733
950
777
1062
1450
1368
476
944
666
298
364
860
858
302
182
238
397
323
620
585
822
56
468
410
1109
801
948
493
648
535
733
515
935
887
943
374
421
579
345
1202
461
575
464
218
359
648
254
616
857
767
533
397
348
266
56
1771
842
503
544
661
541
1183
1121
773
1108
232
317
475
657
948
454
1013
356
483
299
1395
1265
446
1142
564
785
1250
56
1354
1987
3241
3735
1576
4242
2395
3702
3172
273
652
158
601
705
2957
1126
332
2394
1069
330
1117
352
698
393
282
575
319
406
303
705
1299
1047
1607
364
537
572
528
346
863
381
1142
623
457
181
298
404
342
862
985
702
261
130
658
566
299
460
506
250
336
259
263
214
239
282
299
270
199
203
243
129
399
456
362
428
234
166
592
352
365
421
501
247
423
348
272
426
321
401
692
301
374
329
286
196
130
1035
2089
687
568
555
520
1043
256
715
458
769
454
928
202
536
655
961
615
427
610
485
822
646
603
391
549
477
309
112
1501
2295
2888
2683
1754
1861
2443
1894
1053
2804
249
172
שיעור: סיכום צירופי עסקים - איחוד דוחות
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 2 - שליטה
אורך:
סרטון: נושא 3 - דרישות הטיפול החשבונאי
אורך:
סרטון: נושא 4 - תהליכי איחוד לדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 5 - מוניטין וסעיף העודפים (לפני ואחרי הרכישה)
אורך:
סרטון: נושא 6 - זשמ"ש לפי שווי הוגן וירידת ערך מוניטין
אורך:
סרטון: נושא 7 - מוניטין שלילי ותמורה שהועברה
אורך:
סרטון: נושא 8 - עסקאות בין-חברתיות
אורך:
סרטון: נושא 9 - התאמות לשווי הוגן (עודפי עלות)
אורך:
סרטון: נושא 10 - איחוד דוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקאות בין-חברתיות בדוח רוו"ה
אורך:
סרטון: נושא 12 - שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: נושא 13 - שווי מאזני עם רט"מים
אורך:
סרטון: נושא 14 - עסקאות משותפות
אורך:
שיעור: סיכום התקן IAS 28
הצג סרטונים
סרטון: IAS 28 - הקדמה
אורך:
סרטון: חזרה על IFRS 9
אורך:
סרטון: השפעה מהותית
אורך:
סרטון: פטור מהתקן IAS 28
אורך:
סרטון: שיטת השווי המאזני
אורך:
סרטון: ייחוס הנכסים הניתנים לזיהוי
אורך:
סרטון: שווי הוגן וחריגים
אורך:
סרטון: עודף עלות ומסים נדחים
אורך:
סרטון: סוגיות נוספות
אורך:
סרטון: רווחי אקוויטי
אורך:
סרטון: קרן הערכה מחדש - לאחר השגת השפעה מהותית
אורך:
סרטון: קרן הערכה מחדש - לפני השגת השפעה מהותית
אורך:
סרטון: קרן הון - השקעה במניות
אורך:
סרטון: קרן הון - השקעה באג"ח
אורך:
סרטון: עסקאות עם בעל שליטה
אורך:
סרטון: הפסדים וגירעון בהון
אורך:
סרטון: עלייה בשיעור ההחזקה
אורך:
סרטון: ירידה בשיעור ההחזקה
אורך:
סרטון: הפרשות והתחייבויות תלויות
אורך:
סרטון: ירידת ערך לנכס ספציפי
אורך:
סרטון: ירידת ערך להשקעה בכללותה
אורך:
סרטון: מניות בכורה
אורך:
סרטון: נכס שיפוי
אורך:
סרטון: הפסדים להעברה
אורך:
סרטון: מסים נדחים בגין השקעה בכלולה + IFRS 5
אורך:
סרטון: פער בתאריכי הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: עסקאות פנימיות
אורך:
סרטון: סוגיות בעסקאות פנימיות 1
אורך:
סרטון: סוגיות בעסקאות פנימיות 2
אורך:
סרטון: החזקה לצדדים
אורך:
סרטון: החזקה בשרשרת
אורך:
סרטון: החזקה מורכבת
אורך:
שיעור: IAS 28 - שאלות רב ברירה - חלק א'
הצג סרטונים
סרטון: IAS 28 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 3
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 7
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 8
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 12
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 13
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 15
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 23-24
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 25
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 26
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 27
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 28
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 29
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 30
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 31
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 32
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 33
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 34
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 36
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 37
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 38
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 39
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 40
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 41
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 43
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 45
אורך:
שיעור: IAS 28 - שאלות רב ברירה - חלק ב'
הצג סרטונים
סרטון: IAS 28 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 47
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 49
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 50
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 51
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 52
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 53
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 54
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 55
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 56
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 57
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 58
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 59
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 60
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 61
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 62
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 63
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 64
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 65
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 66
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 67
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 68
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 69
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 70
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 71
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 72
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 73
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 74
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 75
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 76
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 77
אורך:
שיעור: IAS 28 - שאלות רב ברירה - חלק ג'
הצג סרטונים
סרטון: IAS 28 - שאלות 78-81
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 82
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 83
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 84
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 85
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 86
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 87
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 88
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 89
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 90
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 91
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 92
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 93
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 94
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 95
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 96
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 97
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 98
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 99
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 100
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 101-102
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 103-104
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 105
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלות 106-107
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 108
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 109
אורך:
סרטון: IAS 28 - שאלה 110
אורך:
שיעור: IAS 28 - שאלות פתוחות
הצג סרטונים
סרטון: מבוא לשווי מאזני - IAS 28
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 1
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 3
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 4
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 6
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 10
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 11
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 15
אורך:
סרטון: שווי מאזני - שאלה 19
אורך:
שיעור: סיכום התקן IFRS 10
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - הקדמה IFRS 10
אורך:
סרטון: נושא 2 - פטור מאיחוד
אורך:
סרטון: נושא 3 - הגדרת שליטה
אורך:
סרטון: נושא 4 - שליטה אפקטיבית - תקציר
אורך:
סרטון: נושא 5 - שליטה אפקטיבית (שלב 1)
אורך:
סרטון: נושא 6 - שליטה אפקטיבית (שלבים 2+3)
אורך:
סרטון: נושא 7 - סוגיות בבחינת שליטה
אורך:
סרטון: נושא 8 - הליך האיחוד
אורך:
סרטון: נושא 9 - שלבי האיחוד
אורך:
סרטון: נושא 10 - עסקאות פנימיות - הקדמה
אורך:
סרטון: נושא 11 - עסקה פנימית - מלאי
אורך:
סרטון: נושא 12 - עסקה פנימית - קרקע
אורך:
סרטון: נושא 13 - עסקה פנימית - נכס בר פחת
אורך:
סרטון: נושא 14 - שילובים של עסקאות פנימיות
אורך:
סרטון: נושא 15 - יתרות הדדיות
אורך:
סרטון: נושא 16 - טבלה טכנית - מלאי
אורך:
סרטון: נושא 17 - טבלה טכנית - קרקע
אורך:
סרטון: נושא 18 - טבלה טכנית - נכס בר פחת
אורך:
סרטון: נושא 19 - טבלה טכנית - מוכר-מלאי, רוכש-רכוש קבוע
אורך:
סרטון: נושא 20 - עסקה פנימית - IAS 23
אורך:
סרטון: נושא 21 - עסקה פנימית - IFRS 16
אורך:
סרטון: נושא 22 - עסקה פנימית - IFRS 15
אורך:
סרטון: נושא 23 - עסקה פנימית - אג"ח
אורך:
סרטון: נושא 24 - עסקה פנימית - רכישת אגח באמצע תקופה
אורך:
סרטון: נושא 25 - עסקה פנימית של אג"ח שבגינה יוחס עודף עלות
אורך:
סרטון: נושא 26 - עסקה פנימית של אג"ח במטבע חוץ (IAS 21)
אורך:
סרטון: נושא 27 - ע.פ - ניהול השקעה באגח דרך רווח כולל אחר
אורך:
סרטון: נושא 28 - ע.פ - ניהול השקעה באגח דרך רווח או הפסד
אורך:
סרטון: נושא 29 - ע.פ - הנפקה מחדש/מכירה של אג"ח
אורך:
סרטון: נושא 30 - ע.פ - אגח לשלם שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
אורך:
סרטון: נושא 31 - עקרונות בסיסיים בדוחות מאוחדים (חלק 1)
אורך:
סרטון: נושא 32 - עקרונות בסיסיים בדוחות מאוחדים (חלק 2)
אורך:
סרטון: נושא 33 - עסקאות תאגיד עם בעל שליטה
אורך:
סרטון: נושא 34 - ירידת ערך של נכס ספציפי
אורך:
סרטון: נושא 35 - הפסדים להעברה
אורך:
סרטון: נושא 36 - מסים נדחים בגין השקעה
אורך:
סרטון: נושא 37 - מניות בכורה
אורך:
סרטון: נושא 38 - איבוד שליטה
אורך:
סרטון: נושא 39 - עלייה בשיעור ההחזקה
אורך:
סרטון: נושא 40 - ירידה בשיעור ההחזקה
אורך:
סרטון: נושא 41 - הסדרים משותפים ופער בתאריכי הדוחות
אורך:
שיעור: IFRS 10 - שאלות רב ברירה - חלק א'
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 10 - שאלות 1-3
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 7
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 8
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 10
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 11
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 12
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 13
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 15
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 16
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 19
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 20
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 21-22
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 24
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 25
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 26
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 27
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 28
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 29
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 30
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 31
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 34
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 36-37
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 38
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 39
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 40
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 41
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 43
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 45
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 47
אורך:
שיעור: IFRS 10 - שאלות רב ברירה - חלק ב'
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 10 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 49-50
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 51
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 52
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 53
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 54
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 58
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 59
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 60
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 61
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 62
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 63
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 64
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 65
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 66
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 67
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 68
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 69
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 70
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 71-72
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 73
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 74
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 75-76
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 77
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלות 78-79
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 80
אורך:
סרטון: IFRS 10 - שאלה 81
אורך:
שיעור: IFRS 10 - שאלות פתוחות
הצג סרטונים
סרטון: תרגול שאלה 1 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 7 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - IFRS 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10 - IFRS 10
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2023ב'
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס