054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864

בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864

בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864
₪390

להלן הנושאים של הקורס המקוון של בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864:
שיעור 1:
היוון עלויות אשראי – IAS 23 (כ-40 שאלות)
שיעור 2: השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9) – כ- 60 תרגילים.
שיעור 3: חכירות – IFRS 16 (כ- 60 שאלות)
שיעור 4: שינויים בהון העצמי - IAS 1
שיעור 5: דוח על תזרימי המזומנים - IAS 7 (כ- 60 שאלות)
שיעור 6: חוזה הקמה (קבלן מבצע) – IFRS 15 (כ- 60 שאלות)
נספח א' - עבודה עם מחשבון פיננסי וחזרה על חישובי אג"ח.

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן

226
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1099
1371
1474
1155
1166
629
816
1122
715
141
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
680
1497
1451
1295
1383
131
693
819
744
1371
878
2009
1251
1921
251
1025
827
1829
852
738
1607
151
2319
1788
2191
1759
3029
2375
850
438
919
1521
1091
1310
1918
624
124
95
1505
1496
1094
1926
1453
1161
145
1627
795
491
638
1956
2543
2781
1584
1261
572
1930
3335
2743
2367
2908
2973
3308
2895
753
578
513
1371
1981
1548
1043
698
837
867
1518
745
1201
988
975
718
1601
1149
2774
1632
2586
769
227
146
1142
1243
520
2062
1965
2986
1702
891
751
948
1203
749
1002
888
946
424
392
2310
1054
2294
2116
1778
3289
3637
288
122
1021
573
943
367
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
883
2123
1429
1621
952
691
172
שיעור: היוון עלויות אשראי - IAS 23
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 1
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 2
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 6
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 18-19 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 20-22 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 25-26 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 27-29 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 32-33 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 36-37 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 38-39 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 40-41 - שאלות מועצה
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים - IFRS 9
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9)
אורך:
שיעור: חכירות - IFRS 16
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 16 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הפרדה בין רכיבים בחוזה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תקופת החכירה ותשלומי החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - פקודות יומן של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חישוב ריבית גלומה בחכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש של התחייבות
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש עם עדכון ריבית
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תיקוני חכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הצגה וגילוי של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - סיווג החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - חכירת קרקע ומבנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - פקודות יומן
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - יצרן או סוחר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חכירה תפעולית וחכירת משנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מכירה וחכירה חוזרת
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - הצגה וגילוי
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 26-28
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: IFRS 16 - שיחת סיכום
אורך:
שיעור: שינויים בהון העצמי - IAS 1
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - שינויים בהון (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 2 - שינויים בהון (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 4 - כולל מניות באוצר (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 5 - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 6 - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 7 - תרגול
אורך:
שיעור: דוח על תזרימי המזומנים (IAS 7)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 7 - שיעור 1: הכרת הדוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: IAS 7 - שיעור 2: צורת הדיווח בדו"ח (פע' שוטפת)
אורך:
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 3: נושאים נוספים
אורך:
סרטון: הסבר גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: הסבר גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 11 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 12 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 17 (שאלה קשה ברמת בחינה)
אורך:
סרטון: IAS 7 - הבהרה ועדכון קל
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 22-23
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 27-31
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 36
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 37-38
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 39-40
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 41-43
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 45
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 47
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 49-50
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 51-52
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 53-56 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 57-59 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 60-64
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 65
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - פיננסית ב
אורך:
שיעור: הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 15 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 3
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 4
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 5
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 2+3
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 4+5
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 6+7
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 25
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 26 - קבלן בונה
אורך:
סרטון: שיחת סיכום 10706
אורך:
שיעור: נספח א
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית
אורך:
סרטון: 2 שאלות לדוגמה - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה לדוגמה 3
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בניכיון
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4 (הנפקה בתחילת שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 5 (הנפקה באמצע שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 6
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים עם הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה לשע"ח - שאלה 13
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה למדד - שאלה 14
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 16
אורך:
סרטון: אג"ח צמוד - שיטת המעגל (חשוב)
אורך:
סרטון: אג"ח שנפרע בתשלומי קרן שווים
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2023א
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס