054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | יסודות החשבונאות הפיננסית 10863

יסודות החשבונאות הפיננסית 10863

יסודות החשבונאות הפיננסית 10863
₪390

הקורס המקוון ביסודות החשבונאות הפיננסית 10863 מחולק ל-6 מפגשים:

שיעור 1: ממ"ן 11 - הרכבת דוחות כספיים, ניתוח חשבונות (בסיס מזומן ובסיס מצטבר) ומלאי (IAS 2)
שיעור 2: ממ"ן 12 - רכוש קבוע - מודל העלות (IAS 16) ומענקי השקעה (IAS 20)
שיעור 3: ממ"ן 13 - ירידת ערך נכסים (IAS 36)התחייבות לפירוק ושיקום (IFRIC 10)
שיעור 4: ממ"ן 14 - רכוש קבוע - מודל הערכה מחדש (IAS 16) ונדל"ן להשקעה (IAS 40)
_________________ומעברים ביניהם (כולל מלאי).
שיעור 5: ממ"ן 15 - איגרות חוב, איגרות חוב צמודות (IAS 32) ונכסים בלתי מוחשיים (IAS 38)
שיעור 6: ממ"ן 16 - אירועים לאחר תאריך המאזן (IAS 10) ונכסים בלתי מוחשיים (IAS 38)
הכוונה לממנים: הכוונה לפתרון הממנים לסמסטר הנוכחי. 
נספח א': חזרה על פקודות יומן, חשבונות חתך ובניית דוחות כספיים.

צפייה נעימה :)
יניב גוטמן

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
256
850
815
799
855
2864
1180
1046
1675
2454
1474
2026
2630
1631
1064
1143
642
2724
83
907
668
1085
725
402
698
1772
81
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
2636
1331
448
781
1915
114
1186
966
674
616
2044
1668
1388
849
1829
1439
1662
2189
1407
578
689
883
422
1043
1717
94
736
461
1330
536
2826
1793
607
452
816
682
1024
1165
1742
555
778
1387
2446
2162
2152
1027
1586
150
1021
948
943
1103
1046
539
1135
883
1490
1556
1041
422
652
374
1132
1391
61
1290
879
851
619
609
556
883
513
1110
1088
1941
1342
2249
1150
2123
1429
1621
952
691
589
82
1202
428
402
638
132
1238
331
564
566
721
497
621
394
164
889
503
732
770
372
808
907
1272
755
759
261
1149
1801
1921
1552
1660
1975
1714
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: ממ"ן 11 - עריכת דוחות כספיים
הצג סרטונים
סרטון: הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 2
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: עריכת מאזן - שאלה 4
אורך:
סרטון: עריכת מאזן - שאלה 5
אורך:
סרטון: עריכת דוח רווח או הפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: עריכת מאזן מורכב - שאלה 7
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 9
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 10
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 11
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 12
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 13
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 14
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 15
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 16
אורך:
סרטון: בסיס מזומן/מצטבר - שאלה 17
אורך:
שיעור: ממ"ן 11 - מלאי (IAS 2)
הצג סרטונים
סרטון: מלאי - שיעור 1 (הכרת התקן)
אורך:
סרטון: מלאי - שיעור 2 (הכרת התקן)
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלה פתוחה 1
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלה פתוחה 2
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות תאורטיות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות תאורטיות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 11-13
אורך:
שיעור: ממ"ן 12 - רכוש קבוע (IAS 16)
הצג סרטונים
סרטון: רכוש קבוע - הסבר שיטות פחת
אורך:
סרטון: שאלות 1+2 - שיטת הקו הישר
אורך:
סרטון: שאלות 1+2 - סכום ספרות השנים היורד
אורך:
סרטון: שאלות 1+2 - שיטת התפוקה
אורך:
סרטון: שאלות 3+4 - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 5 - היוון עלויות לנכס
אורך:
סרטון: שאלה 6 - היוון עלויות לנכס
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 7) ושינוי שיטה (שאלה 8)
אורך:
סרטון: שאלה 9 - שיפוץ נכס
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 12 - שיפוץ והחלפת נכס בנכס
אורך:
סרטון: הסבר מענקי השקעה
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מענק השקעה
אורך:
סרטון: שאלה 18 - מענק השקעה
אורך:
שיעור: ממ"ן 13 - המשך רכוש קבוע (IAS 36+IAS 16)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 16 - שיעור 1
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיעור 2
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיעור 4
אורך:
סרטון: שאלה 1 - ירידת ערך נכסים
אורך:
סרטון: שאלה 9 - התחייבות לפירוק ושיקום
אורך:
סרטון: שאלה 15 - מודל הערכה מחדש (בסיסי)
אורך:
סרטון: שאלה 16 - תרגול הערכה מחדש (בסיסי)
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מודל הערכה מחדש - איפוס פחנ"צ
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מודל הערכה מחדש - שערוך שווה
אורך:
סרטון: שאלה 18 - הערכה מחדש + ירידת ערך
אורך:
סרטון: שאלה 20 - התחייבות לפירוק ושיקום עם הערכה מחדש
אורך:
סרטון: שאלות 22-23 (שאלות מועצה)
אורך:
סרטון: שאלות 24-25 (שאלות מועצה)
אורך:
סרטון: שאלות 26-28 (שאלות מועצה)
אורך:
סרטון: שאלות 29-31 (שאלות מועצה)
אורך:
סרטון: שאלה 32 (שאלת מועצה)
אורך:
סרטון: שאלה 33 (שאלת מועצה)
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 (שאלות מועצה)
אורך:
שיעור: ממ"ן 14 - נדל"ן להשקעה (IAS 40)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 40 - שיעור 1
אורך:
סרטון: IAS 40 - שיעור 2
אורך:
סרטון: IAS 40 - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 40 - שיעור 4
אורך:
סרטון: שאלה 1 - מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: שאלה 7 - מעבר מנדל"ן לרכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלות 8-9 - תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 16-18
אורך:
סרטון: שאלות 19-20
אורך:
סרטון: שאלות 21-23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 26-28
אורך:
סרטון: שאלות 29-31
אורך:
סרטון: שאלות 32-35
אורך:
סרטון: שאלות 36-39
אורך:
סרטון: שאלות 40-42
אורך:
סרטון: שאלות 43-46
אורך:
שיעור: ממ"ן 15 - הלוואות (IAS 32)
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלות 1-2
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין + מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 3
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 4
אורך:
סרטון: לוח סילוקין שפיצר - שאלה 5
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: הלוואה רגילה צמודה - שאלה 6
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה לשע"ח - שאלה 7
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה למדד - שאלה 8
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 9
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: לוח סילוקין שפיצר - שאלות 12-14
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: פירעון בתשלומים - שאלה 32
אורך:
שיעור: ממ"ן 15 - איגרות חוב (IAS 32)
הצג סרטונים
סרטון: אג"ח (הנפקה בניכיון) - שאלה 15
אורך:
סרטון: אג"ח (הנפקה בפרמיה) - שאלה 16
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים (למי ששכח)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 22-23
אורך:
סרטון: הנפקה בניכיון - שאלה 26
אורך:
סרטון: פירעון קרן בתשלומים - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: הנפקה באמצע שנה - שאלה 30
אורך:
סרטון: פדיון מוקדם - שאלה 31
אורך:
סרטון: הוצאות הנפקה - שאלה 33
אורך:
סרטון: הצמדה לשע"ח - שאלה 38
אורך:
סרטון: הצמדה למדד - שאלה 39
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 40
אורך:
סרטון: שיטת המעגל - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 43
אורך:
שיעור: ממ"ן 15 - IAS 10 + IAS 38
הצג סרטונים
סרטון: IAS 10 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 5-7
אורך:
סרטון: IAS 38 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 4
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 12-14
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2024א'
הצג סרטונים
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 12+13 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 16 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 23
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 23
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 24
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 24
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 25
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 25
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס