054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | חשבונאות פיננסית ב' – 10720

חשבונאות פיננסית ב' – 10720

חשבונאות פיננסית ב' – 10720
₪390

להלן הנושאים של המרתון המקוון של פיננסית ב' 10720:

שיעור 1: מלכ"רים - כ- 50 תרגילים

שיעור 2: מיסים על הכנסה (IAS 12) - כ- 70 תרגילים.

שיעור 3: דוחות ביניים (IAS 34) - כ- 60 תרגילים.

שיעור 4: תזרים מזומנים (IAS 7) - כ- 70 תרגילים.

שיעור 5: השקעה במכשירים פיננסיים - IFRS 9 (כ- 60 שאלות)

נכון לסמסטר 2019א - הנושא: מלכרים עבר לפיננסית א' ובמקומו נכנס השקעה במכשירים פיננסיים

 

100
795
2768
2120
3125
3175
2317
2407
113
817
3001
3337
2401
2525
887
825
1441
781
523
618
561
914
1116
1470
2581
580
953
602
730
1286
110
638
1956
2543
2781
1584
3211
572
1930
3335
2743
2367
2908
2973
3308
2895
753
227
141
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
680
1497
1451
1295
1383
122
852
573
455
437
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
2123
1429
1621
883
952
691
שיעור: מיסים על הכנסה (IAS 12)
הצג סרטונים
סרטון: מיסים על הכנסה - הסבר
אורך:
סרטון: מיסים על הכנסה - שאלה 1
אורך:
סרטון: מיסים על הכנסה - שאלה 2
אורך:
סרטון: מיסים על הכנסה - שאלה 3
אורך:
סרטון: מיסים על הכנסה - שאלה 5
אורך:
סרטון: מיסים על הכנסה - שאלות 18-22
אורך:
סרטון: מיסים על הכנסה - שאלות 23-25
אורך:
שיעור: דוחות ביניים (IAS 34)
הצג סרטונים
סרטון: דוחות ביניים - הסבר
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 1
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 2
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 4
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 5
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 16
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 17
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 18
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 19
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 20
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 21
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 22
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 23
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלות 29-31
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלות 35-40
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 41
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלות 42-43
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלה 44
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלות 45-46
אורך:
סרטון: דוחות ביניים - שאלות 47-48
אורך:
שיעור: תזרים מזומנים (IAS 7)
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 11 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 12 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 17 (שאלה קשה ברמת בחינה)
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - הבהרה ועדכון קל
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - פיננסית ב' 10720
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים - IFRS 9
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9)
אורך:
שיעור: נספח א' - אג"ח ועבודה עם מחשבון
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה לדוגמא - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה לדוגמא 2 - ריביות
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בניכיון
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4 (הנפקה בתחילת שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 5 (הנפקה באמצע שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 6
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים עם הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה לשע"ח - שאלה 13
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה למדד - שאלה 14
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 16
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: אג"ח צמוד - שיטת המעגל (חשוב)
אורך:
סרטון: אג"ח שנפרע בתשלומי קרן שווים
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה