054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708

יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708

יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
₪390

הקורס יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708, הוא קורס לסטודנטים הלומדים הנדסת תעשייה וניהול.

הקורס המקוון הנ"ל מותאם לקורס של האוניברסיטה הפתוחה בלבד. הקורס הינו שילוב של יסודות החשבונאות 10280 וניהולית ותמחיר 10697.

בקורס, הסטודנט מקבל חוברות הסבר ותרגול עם פתרונות מלאים, כאשר כל הקורס מצולם.

ולכן אם לא הבנתם את התרגיל אפשר לפנות לפתרון המלא, ואם גם אותו לא הבנתם ניתן לפנות לסרטון המסביר אותו.

את הקורס המקוון צילם, פתר והסביר רו"ח יניב גוטמן, אשר מלמד את הקורס הזה שנים רבות.

מומלץ ללמוד את הקורס בקצב הממנים ובסוף לתרגל את כל הבחינות שיש בסוף הקורס.

כמובן שגם המבחנים הם עם פתרון מלא..

תהנו ושיהיה בהצלחה בבחינות!

 

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
70
556
501
815
855
1180
1046
1143
642
1801
1552
1975
1612
94
1395
1179
1089
1
1
503
1
1
1
880
1
1
903
730
899
486
1159
1
1
78
1042
735
1014
430
516
556
1
1
1
1
1
1
1
92
725
961
1064
1018
386
1
1
1160
566
1388
1
1316
950
1919
1
1
1
1
639
1139
138
1321
1006
1384
699
883
771
852
854
1
1
1
1624
1496
1
1
1
223
634
884
579
1897
1559
1261
572
1930
3335
2743
2367
2908
485
757
497
166
1196
1167
534
1160
947
825
1211
1645
1881
890
724
1364
1105
1224
893
630
738
1838
1295
1340
763
2191
1647
2743
2004
1540
1869
1308
1850
2381
172
196
1
665
1
1
1
1
1
1
662
437
160
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: ממ"ן 11
הצג סרטונים
סרטון: סרטון פתיחה לקורס
אורך:
סרטון: הסבר דוחות כספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים (בסיסי) - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן (דוח על המצב הכספי) - שאלה 4
אורך:
סרטון: הרכבת דוח רווח או הפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 16
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 17
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 20
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 23
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 24
אורך:
שיעור: ממ"ן 12 (חלק ג')
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 11
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 15
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 16)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 17-20)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 21+22)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 23+24)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 25+26)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 30
אורך:
שיעור: ממ"ן 12 (חלק א' ו-ב')
הצג סרטונים
סרטון: השקעה בניירות ערך סחירים (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: השקעה בניירות ערך סחירים (שאלה 3)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות (שאלה 4)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 6
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס + שקים לקבל (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 10
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 15
אורך:
שיעור: ממ"ן 13
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 3)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 6) ושינוי שיטה (שאלה 7)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 8)
אורך:
סרטון: מודל הערכה מחדש (שאלה 9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 20
אורך:
סרטון: נדל"ן להשקעה (שאלה 22)
אורך:
סרטון: שילוב בין נדל"ן לרכוש קבוע (שאלה 24)
אורך:
שיעור: ממ"ן 14 (חלק א' ו-ב')
הצג סרטונים
סרטון: איגרות חוב - הנפקה בניכיון (שאלה 1)
אורך:
סרטון: איגרות חוב - הנפקה בפרמיה (שאלה 2)
אורך:
סרטון: אג"ח - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: הלוואה פשוטה (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושיערוכים
אורך:
סרטון: הלוואה צמודה למדד (שאלה 7)
אורך:
סרטון: רווח כולל אחר (שאלה 9)
אורך:
סרטון: חלוקת דיבידנד (שאלה 11)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 14
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 15)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 16)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 19
אורך:
שיעור: ממ"ן 14 (חלק ג')
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 11
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 12
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 19-22
אורך:
שיעור: ממ"נים 15+16
הצג סרטונים
סרטון: מבוא - חשבונאות ניהולית
אורך:
סרטון: פתיחת פאב - הכרת העלויות
אורך:
סרטון: סיווג עלויות - תרגול שאלות 1-2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 חלק א'
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 חלק ב'
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 חלק א'
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 חלק ב'
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה ברמת ממ"ן - שאלה 6
אורך:
סרטון: הסבר נקודת איזון (Break Even)
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 7
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 8
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 9
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 10
אורך:
סרטון: נקודת איזון (סל מוצרים) - שאלה 11
אורך:
סרטון: נקודת איזון (סל מוצרים) - שאלה 12
אורך:
סרטון: נקודת איזון (סל מוצרים) - שאלה 13
אורך:
סרטון: נקודת איזון (סל מוצרים) - שאלה 14
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 16 סעיפים א'-ה'
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 16 סעיפים ו'-י'
אורך:
סרטון: הסבר תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 17
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 18
אורך:
סרטון: תמחיר מסורתי ותמחיר ABC - שאלה 21
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 24
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 25
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (FIFO) - שאלה 28
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (ממוצע משוקלל) - שאלה 29
אורך:
סרטון: מוצרים משותפים - שאלה 31
אורך:
סרטון: מחלקות שירות - שאלה 35
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2023ב'
הצג סרטונים
שיעור: מבחנים לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 3+4
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 5+6
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: מבחן 2 - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: סרטון סיום קורס
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס