054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | פיננסית א' – 10706

פיננסית א' – 10706

פיננסית א' – 10706
₪390

להלן הנושאים של הקורס המקוון של פיננסית א' 10706:

שיעור 1: חכירות - IFRS 16 (כ- 60 שאלות)
שיעור 2: מלכ"רים - תקן 40 החדש (כ- 50 תרגילים)
שיעור 3: היוון עלויות אשראי - IAS 23 (כ-40 שאלות)
שיעור 4: הכנסות מחוזים עם לקוחות (עבודות ארוכות זמן) - IFRS 15 (כ- 60 שאלות)
נספח א' - חישובי אג"ח ועבודה עם מחשבון פיננסי

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן

308
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1099
1371
1474
1155
1166
629
816
1122
715
131
693
819
744
1371
878
2009
1251
1921
251
1025
827
1829
852
738
1607
151
2319
1788
2191
1759
3029
2375
850
438
919
1521
1091
1310
1918
624
124
170
471
1041
768
1445
1314
361
395
1191
1005
1573
1057
1894
1286
1
396
212
1278
1194
146
1142
1243
520
2062
1965
2986
1702
891
751
948
1203
749
1002
888
946
424
392
2310
1054
2294
2116
1778
3289
3637
288
122
852
573
455
437
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
883
2123
1429
1621
952
691
שיעור: היוון עלויות אשראי - IAS 23
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 1
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 2
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 6
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 18-19 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 20-22 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 25-26 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 27-29 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 32-33 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 36-37 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 38-39 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 40-41 - שאלות מועצה
אורך:
שיעור: חכירות - IFRS 16
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 16 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הפרדה בין רכיבים בחוזה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תקופת החכירה ותשלומי החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - פקודות יומן של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חישוב ריבית גלומה בחכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש של התחייבות
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש עם עדכון ריבית
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תיקוני חכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הצגה וגילוי של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - סיווג החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - חכירת קרקע ומבנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - פקודות יומן
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - יצרן או סוחר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חכירה תפעולית וחכירת משנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מכירה וחכירה חוזרת
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - הצגה וגילוי
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 26-28
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: IFRS 16 - שיחת סיכום
אורך:
שיעור: מלכר"ים (תקן 40 החדש)
הצג סרטונים
סרטון: מלכר"ים - מבוא
אורך:
סרטון: עקרונות - מאזן
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק א')
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק ב')
אורך:
סרטון: תקן 40 - מבוא
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומות לבין עסקאות החלפה
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומות לבין עסקאות סוכנות
אורך:
סרטון: דוגמאות להבחנה בין תרומה מותנית לתרומה בלתי מותנית
אורך:
סרטון: הטיפול החשבונאי בתרומות של נכסים קבועים
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 11
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 12
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלה 13
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 14-17
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 18-20
אורך:
שיעור: הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 15 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 3
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 4
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 5
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 2+3
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 4+5
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 6+7
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 25
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 26 - קבלן בונה
אורך:
סרטון: שיחת סיכום 10706
אורך:
שיעור: נספח א' - אג"ח ועבודה עם מחשבון
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה לדוגמא - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה לדוגמא 2 - ריביות
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בניכיון
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4 (הנפקה בתחילת שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 5 (הנפקה באמצע שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 6
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים עם הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה לשע"ח - שאלה 13
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה למדד - שאלה 14
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 16
אורך:
סרטון: אג"ח צמוד - שיטת המעגל (חשוב)
אורך:
סרטון: אג"ח שנפרע בתשלומי קרן שווים
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס