054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | יסודות החשבונאות לחשבונאים 10696

יסודות החשבונאות לחשבונאים 10696

יסודות החשבונאות לחשבונאים 10696
₪390

בקורס המקוון של יסודות החשבונאות 10696 נלמד את כל החומר ב-6 מפגשים.

להלן הנושאים:

שיעור 1: ממ"ן 11 - הרכבת דוחות כספיים, ניתוח חשבונות (בסיס מזומן ובסיס מצטבר) ומלאי (IAS 2)

שיעור 2: ממ"ן 12 - רכוש קבוע - מודל העלות (IAS 16) ומענקי השקעה (IAS 20)

שיעור 3: ממ"ן 13 - ירידת ערך נכסים (IAS 36)התחייבות לפירוק ושיקום (IFRIC 10), רכוש קבוע - מודל הערכה מחדש (IAS 16).

שיעור 4: ממ"ן 14 - רכוש קבוע - מודל הערכה מחדש (IAS 16) ונדל"ן להשקעה (IAS 40) ומעברים ביניהם (כולל מלאי).

שיעור 5: ממ"ן 15 - איגרות חוב, איגרות חוב צמודות (IAS 32)

שיעור 6: ממ"ן 16 - שינויים בהון העצמי, חלוקת דיבידנדים.

מבחן לדוגמה: הכולל סרטוני הסבר איך לקצר תהליכים + פתרון מלא.

נספח א': חזרה על פקודות יומן, חשבונות חתך ובניית דוחות כספיים.

369
850
815
855
1180
1046
2630
1143
642
2724
907
668
402
698
1395
1179
1089
503
1
880
1
903
730
899
486
1159
1
1
1085
725
81
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
2636
1331
448
781
1915
114
1186
966
674
616
2044
1668
1388
849
1829
1439
1662
2189
1407
578
689
883
422
1043
1717
94
736
461
1330
536
2826
1793
607
452
816
682
1024
1165
1742
555
778
1387
2446
2162
2152
1027
1586
165
852
573
455
437
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
883
2123
1429
1621
1
691
95
1505
1496
1094
1926
1453
1161
82
1202
428
402
638
132
1238
331
564
566
721
497
621
172
172
88
1499
952
691
932
557
924
1195
2180
164
889
503
732
770
372
808
907
1272
755
759
261
1149
1801
1921
1552
1660
1975
1714
שיעור: ממ"ן 11
הצג סרטונים
סרטון: הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים (בסיסי) - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 2
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן - שאלה 3
אורך:
סרטון: הרכבת דוח רווח והפסד - שאלה 4
אורך:
סרטון: עריכת דוחות כספיים - שאלה 5
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 6
אורך:
סרטון: הכרת התקינה החשבונאית - שאלה 7
אורך:
סרטון: בסיס מזומן/מצטבר - שאלות 11.1+11.2
אורך:
סרטון: מלאי - שיעור 1 (הכרת התקן)
אורך:
סרטון: מלאי - שיעור 2 (הכרת התקן)
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות תאורטיות 12-13
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות תאורטיות 14-15
אורך:
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 16)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 17)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 17)
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 18)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 20)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 22)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 23-26)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 27+28)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 29+30)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 31+32)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 34+35
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 36
אורך:
סרטון: רמה חשבונאית (שאלה 37)
אורך:
סרטון: שרפת מלאי - רמה חשבונאית (שאלה 38)
אורך:
שיעור: ממ"ן 12
הצג סרטונים
סרטון: רכוש קבוע - הסבר שיטות פחת
אורך:
סרטון: שאלות 1+2 - שיטת הקו הישר
אורך:
סרטון: שאלות 1+2 - סכום ספרות השנים היורד
אורך:
סרטון: שאלות 1+2 - שיטת התפוקה
אורך:
סרטון: שאלות 3+4 - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 5 - היוון עלויות לנכס
אורך:
סרטון: שאלה 6 - היוון עלויות לנכס
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 7) ושינוי שיטה (שאלה 8)
אורך:
סרטון: שאלה 9 - שיפוץ נכס
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 12 - שיפוץ והחלפת נכס בנכס
אורך:
סרטון: הסבר מענקי השקעה
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מענק השקעה
אורך:
סרטון: שאלה 18 - מענק השקעה
אורך:
שיעור: ממ"ן 13
הצג סרטונים
סרטון: IAS 16 - שיעור 1
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיעור 2
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיעור 4
אורך:
סרטון: שאלה 1 - ירידת ערך נכסים
אורך:
סרטון: שאלה 9 - התחייבות לפירוק ושיקום
אורך:
סרטון: שאלה 15 - מודל הערכה מחדש (בסיסי)
אורך:
סרטון: שאלה 16 - תרגול הערכה מחדש (בסיסי)
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מודל הערכה מחדש - איפוס פחנ"צ
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מודל הערכה מחדש - שערוך שווה
אורך:
סרטון: שאלה 18 - הערכה מחדש + ירידת ערך
אורך:
סרטון: שאלה 20 - התחייבות לפירוק ושיקום עם הערכה מחדש
אורך:
סרטון: שאלות 22-23 (שאלות מועצה)
אורך:
סרטון: שאלות 24-25 (שאלות מועצה)
אורך:
סרטון: שאלות 26-28 (שאלות מועצה)
אורך:
סרטון: שאלות 29-31 (שאלות מועצה)
אורך:
סרטון: שאלה 32 (שאלת מועצה)
אורך:
סרטון: שאלה 33 (שאלת מועצה)
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 (שאלות מועצה)
אורך:
שיעור: ממ"ן 14
הצג סרטונים
סרטון: IAS 40 - שיעור 1
אורך:
סרטון: IAS 40 - שיעור 2
אורך:
סרטון: IAS 40 - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 40 - שיעור 4
אורך:
סרטון: שאלה 1 - מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: שאלה 7 - מעבר מנדל"ן לרכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלות 8-9 - תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 16-18
אורך:
סרטון: שאלות 19-20
אורך:
סרטון: שאלות 21-23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 26-28
אורך:
סרטון: שאלות 29-31
אורך:
סרטון: שאלות 32-35
אורך:
סרטון: שאלות 36-39
אורך:
סרטון: שאלות 40-42
אורך:
סרטון: שאלות 43-46
אורך:
שיעור: ממ"ן 15
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3 - הנפקה בניכיון
אורך:
סרטון: שאלות 4+5 - הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים
אורך:
סרטון: שאלה 6 - הנפקה בתחילת שנה
אורך:
סרטון: שאלה 7 - הנפקה באמצע שנה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - פדיון מוקדם
אורך:
סרטון: שאלה 10 - פירעון בתשלומים (ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: שאלה 10 - עם הוצאות הנפקה!
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: שאלה 15 - הצמדה לשע"ח
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הצמדה למדד
אורך:
סרטון: שאלה 20 - שאלת דמוי בחינה
אורך:
סרטון: אג"ח צמוד - שיטת המעגל (חשוב)
אורך:
סרטון: אג"ח שנפרע בתשלומי קרן שווים
אורך:
שיעור: ממ"ן 16
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - שינויים בהון (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 2 - שינויים בהון (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 4 - כולל מניות באוצר (שאלה בסיסית)
אורך:
סרטון: שאלה 5 - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 6 - רמה חשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 7 - תרגול
אורך:
סרטון: IAS 10 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 31-32
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 33-34
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 35-37
אורך:
סרטון: IAS 38 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 4
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 38-39
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 42-44
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2020ב'
הצג סרטונים
שיעור: מבחן לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 שאלה 1 - בסיס מזומן/מצטבר
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 2 - אג"ח צמוד
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 3 - אג"ח
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 5 - ירידת ערך נכסים
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 6 - הפרשה לחומ"ס
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 7 - מלאי
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 8 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלות 9-10 - רכוש קבוע ונדל"ן
אורך:
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 12+13 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 16 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 23
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 23
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 24
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 24
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 25
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 25
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה