054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה - חשבונאות

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419
₪390
יסודות החשבונאות לחשבונאים 10696
₪390
חשבונאות פיננסית א' – 10706
₪390
חשבונאות פיננסית ב' – 10720
₪390
דיווח כספי לתקופות ביניים – IAS 34
₪149 ל-90 ימים
מלכרים – גלד 69+תקן 5 המשולב
₪119 ל-90 ימים
דוחות מאוחדים – 10910
₪390
חשבונאות פיננסית מתקדמת – 10922
₪390
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
התאוריה החשבונאית – המסגרת המושגית
₪89 ל-90 ימים
חשבונאות ניהולית ותמחיר – 10697
₪390
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
ניהולית מתקדמת 10913
₪390
ניתוח דוחות כספיים – 10389
₪390