054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה - חשבונאות

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419
₪390
יסודות החשבונאות הפיננסית 10863 (לשעבר 10696)
₪390
סוגיות בחשבונאות פיננסית א' – 10864
₪390
סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' – 10865
₪390
דיווח כספי לתקופות ביניים – IAS 34
₪149 ל-90 ימים
מלכרים – גלד 69+תקן 5 המשולב
₪119 ל-90 ימים
דוחות כספיים מאוחדים ושיטת השווי המאזני – 10866
₪390
חשבונאות פיננסית מתקדמת – 10922
₪390
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
התאוריה החשבונאית – המסגרת המושגית
₪89 ל-90 ימים
חשבונאות ניהולית – 10860 (לשעבר 10697)
₪390
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
חשבונאות ניהולית מתקדמת 10861 (לשעבר 10913)
₪390
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 10862 (לשעבר 10389)
₪390